Podporte nás

Nová publikácia: "Integrácia utečencov na trh práce na Slovensku"

Vydali sme Výskumnú štúdiu a Pozičný dokument o stave pracovnej integrácie utečencov na Slovensku. Prečítajte si o integrácii utečencov na trh práce, výskumných zisteniach, identifikovaných príkladoch dobrej praxe zo zahraničia a odporúčaniach respondentov a respondentiek nášho výskumu.


Z našich dlhoročných skúseností vieme, aké bytostne dôležité je pre našich klientov a klientky nájsť si uspokojivé zamestnanie. Vieme však aj to, že vstup žiadateľov o azyl, azylantov a cudzincov s poskytnutou doplnkovou ochranou na slovenský trh práce nie je vôbec jednoduchý, je pomerne zdĺhavý a utečenci musia prekonať viaceré právne aj praktické prekážky. Utečenci a utečenky majú tiež bohaté skúsenosti s nerovnakým zaobchádzaním v prístupe na trh práce a diskrimináciou na pracovisku. 

Preto sme sa v rámci projektu “Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh” podujali podrobne preskúmať výzvy, ktorým čelia utečenci pokiaľ ide o ich prístup na trh práce, ich pracovné podmienky, ako aj skúsenosti s pracovným vykorisťovaním či neoprávneným zamestnávaním. Výskum prebiehal 6 mesiacov formou tzv. “desk-research” spočívajúceho v právnej analýze a komparácii, ako aj formou tzv. terénneho výskumu, v rámci ktorého sme zrealizovali 51 semi-štruktúrovaných rozhovorov s osobami s udelenou medzinárodnou ochranou, žiadateľmi o azyl, zamestnávateľmi, personálnymi agentúrami, Profesiou a zodpovednými štátnymi inštitúciami. 

Na základe zistení uvedeného výskumu sme formulovali odporúčania, ktoré sú určené predovšetkým pre tvorcov verejných politík, zodpovedné orgány štátnej správy aj samosprávy a pre zamestnávateľov. Našou ambíciou je hlavne sprostredkovať názory, skúsenosti a odporúčania samotných utečencov a utečeniek a dať im hlas. 

Právny rámec, výskumné zistenia a odporúčania, ako aj príklady dobrej praxe zo zahraničia, ktoré môžu byť pre slovenský systém inšpiratívne, sú podrobne popísané vo Výskumnej štúdii (rozdelené sú podľa jednotlivých oblastí: Rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie; prístup žiadateľov o azyl na trh práce; jazykové vzdelávanie; uznanie vzdelania a odborných zručností; programy "vzdelanie + práca"; príprava na trh práce; využitie potenciálu úradov práce; spolupráca so zamestnávateľmi; podpora utečencov v prvých (2) rokoch od udelenia medzinárodnej ochrany; osobitné programy a podpora pre zraniteľné skupiny; inštitucionalizovanie integračného programu). Štúdia je obohatená množstvom citácií skúseností a názorov samotných respondentov a respondentiek. 

Uvedomujúc si, že nie každý má časový priestor na prečítanie podrobnej štúdie, pripravili sme aj krátky Pozičný dokument, ktorý stručne definuje hlavné výzvy, identifikuje kľúčové odporúčania a obsahuje aj sumárny prehľad všetkých odporúčaní, ku ktorým sme dospeli, a o ktorých sme presvedčené, že by pomohli zlepšiť súčasný stav. 

Výskumnú štúdiu nájdete na stiahnutie TU.

Pozičný dokument nájdete na stiahnutie TU


Projekt je podporený vládou Spojených štátov amerických v rámci grantovej schémy Julie Taft určenej na pomoc utečencom.