Podporte nás

Poznaj svoje práva

Zákon o azyle upravuje práva a povinnosti, ktoré majú žiadatelia o azyl v konaní. Prečítajte si, aké máte práva a povinnosti, ak ste žiadateľom o azyl, alebo si stiahnite leták, ktorý Vám pomôže dodržiavať slovenské zákony. Žiadosť o medzinárodnú ochranu 


Ako požiadať o azyl?


Podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Ústavy Slovenskej republiky každý môže vyhľadať a požívať v iných krajinách azyl pred prenasledovaním.

Ak sa nemôžete vrátiť do krajiny vášhopôvodu, pretože vám tam hrozí prenasledovanie alebo ohrozenie na živote alebo slobode, môžete na Slovensku podať žiadosť o azyl/medzinárodnú ochranu. Takúto žiadosť musíte podať ihneď pri vstupe na územie Slovenskej republiky, alebo čo najskôr po vstupe na územie Slovenskej republiky alebo odkedy ste sa dozvedeli o dôvodoch, pre ktoré sa nemôžete vrátiť.

Požiadať o azyl môžete tak, že na polícii vyhlásite, že žiadate o azyl alebo o medzinárodnú ochranu na Slovensku. Ak ste na Slovensku bez oprávnenia na pobyt (mimo povoleného času bezvízového styku, bez víz alebo bez povolenie na pobyt), uistite sa, že vaša vôľa žiadať o azyl je zrejmá a nepochybná z vášho konania a komunikácie od prvého momentu. Neskôr vám bude zabezpečený tlmočník. Aby sa o vašej žiadosti začalo konať, musí to byť príslušný policajný orgán. Nepríslušný policajný orgán vám poskytne informáciu, ktorý policajný orgán je príslušný,prípadne vás tam dopraví.
 


Ktorý policajný orgán je príslušný prijať vašu žiadosť o azyl/medzinárodnú ochranu?


Slovenské zákony presne určujú, na ktorej policajnej stanici môžete požiadať o azyl. Len tieto presne určené policajné stanice príslušné na prijatie vašej žiadosti, inde sa o azyl požiadať nedá.

Ak vstupujete na územie Slovenskej republiky cez hraničný prechod je príslušné na prijatie žiadosti o azyl policajné oddelenie na hraničnom prechode.

Ak ste pricestovali letecky je to policajný úrad v tranzitnom priestore letiska. 

Ak sa už nachádzate na území Slovenskej republiky, podať žiadosť o azyl môžete výlučne na Oddelení azylu Policajného zboru v Humennom.

Ak ste umiestnený v zatvorenom zariadení v tzv. útvare policajného zaistenia pre cudzincov (Sečovce alebo Medveďov), nachádzate sa vo väzbe alebo si odpykávate trest vo väzení, ak ste hospitalizovaný alebo umiestnený v zariadení pre starostlivosť o deti, príslušné je najbližšie oddelenie cudzineckej polície.
 

Ako prebieha podanie žiadosti o azyl?


Po tom, čo na polícii vyhlásite, že chcete podať žiadosť o azyl/medzinárodnú ochranu na Slovensku, policajti zabezpečia tlmočníka do jazyka, ktorému rozumiete. Od začiatku presne uveďte, akým jazykom hovoríte. Policajti s vami spíšu stručný záznam, kde uvedú vaše osobné údaje, informácie o vašej cesteo dôvodoch vašej žiadosti o azyl.
Je dôležité, aby ste tieto údaje uviedli pravdivo, pretože tento záznam môže byť použitý aj v ďalších konania. Na účel overenia vašej totožnosti vás policajti odfotia a odnímu vám odtlačky prstovzadržia vám cestovný doklad (pas) alebo iný doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list). Záznam o podaní vašej žiadosti o azyl pošlú na migračný úrad, ktorý sa bude vašou žiadosťou ďalej zaoberať.
 


Aké identifikačné činnosti polície musím strpieť?


1. Fotografovanie a odtlačky prstov: Po podaní žiadosti o azyl na polícii ste povinný sa podrobiť fotografovaniu a odobratiu odtlačkov prstov z dôvodu overenia vašej totožnosti v policajných databázach a v celoeurópskej databáze Eurodac. Odtlačky prstov sa odoberajú žiadateľom o azyl starším ako 14 rokov.

2. RTG vyšetrenie: V prípade, že by mali úrady v konaní pochybnosť o vašom veku ako maloletej osoby, ste povinný sa podrobiť lekárskemu vyšetreniu na účel určenia vášho veku, ktorý sa vykonáva RTG vyšetrením kostí.
 


Ako požiadam o azyl v mene svojej rodiny?


U každého dospelého člena rodiny sa žiadosť o azyl/medzinárodnú ochranu podáva aj posudzuje samostatne. Slobodné deti mladšie ako 18 rokov sa posudzujú spolu s jedným s rodičov, ktorý za nich musí podať aj žiadosť o azyl. Samozrejme dbá sa na zachovanie jednoty rodiny. Žiadosť o azyl je možné podať len za vaše maloleté deti, ktoré sa s vami nachádzajú na Slovensku.
 


Ako požiadam o azyl ak mám menej ako 18 rokov?


Ak ste na Slovensku s rodičmi alebo inými dospelými príbuznými, ktorí by mohli byť vašimi opatrovníkmi, o azyl za vás žiadajú oni.

Ak ste na Slovensku bez rodiča alebo iného dospelého príbuzného, súd vám určí opatrovníka. Tento dospelý človek sa s vami porozpráva o vašej situácii, vyhodnotí čo je vo vašom najlepšom záujme a ak je to žiadosť o azyl, podá ju vo vašom mene. Dôležité je, aby ste polícii hneď pri prvom kontakte povedali, že máte menej ako 18 rokov, pretože deti majú u nás zaručenú osobitnú ochranu. Neskôr už môže byť komplikované dokázať, že ste naozaj dieťa.
 

Doklady totožnosti a cestovné doklady  


Prečo mi na začiatku konania policajti zobrali doklady? Kde sú? Kedy mi ich vrátia?


Pri podaní žiadosti o azyl/medzinárodnú ochranu vám policajný útvar zadrží na čas konania cestovný doklad (pas) alebo iný doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list). O zdržaní dokladu vám vydá písomné potvrdenie. Po preverení pravosti dokladu je tento na čas trvania azylového konania uložený do úschovy v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove. Po skončení azylového konania môžete písomne požiadať o vrátenie zadržaného dokladu tento útvar alebo policajný orgán, ktorý mu ho zadržal.
 


Akým dokladom sa mám preukazovať počas azylového konania?


Na prepravu do azylového tábora vám policajti vydajú dočasný papier o vašej totožnosti. V Záchytnom tábore v Humennom vám potom vydajú tzv. preukaz žiadateľa o udelenie azylu (biela papierová skladačka s fotkou). Je dôležité, aby ste tento preukaz počas celého konania nosili so sebou a chránili ho pred stratou alebo poškodením. Taktiež si všímajte dobu jeho platnosti, ktorá je spravidla 3 mesiace. Pred jej uplynutím je potrebné v tábore požiadať o predĺženie doby platnosti preukazu žiadateľa.
Ak Vám bol zadržaný cestovný doklad alebo iný doklad totožnosti alebo ak ste mali v minulosti na území Slovenskej republiky udelený pobyt, preukaz žiadateľa o udelenie azylu sa považuje za doklad totožnosti, čo je na ňom osobitne uvedené.
 

Oprávnenosť pobytu na Slovensku, sloboda pohybu a cestovania 


Môžem sa legálne pohybovať po Slovensku?


Počas azylového konania ste oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky, okrem niektorých prípadov opakovanej žiadosti o azyl. V prípade opakovanej žiadosti o azyl sa radšej poraďte s právnikom , či nejde o prípad, kedy aj napriek žiadosti o azyl nie je váš pobyt na Slovensku oprávnený a môžete čeliť vyhosteniu.
Ako žiadateľ o azyl sa môžete legálne pohybovať po celom území Slovenskej republiky. Musíte však mať platnú krátkodobú alebo dlhodobú priepustku a platný preukaz žiadateľa o azyl. Ak ste si ju nepredĺžili, najneskôr v posledný deň trvania priepustky sa musíte vrátiť späť do tábora. Ak sa budete viac ako 7 dní zdržiavať mimo tábora bez priepustky, migračný úrad Vaše azylové konanie zastaví.


Môžem počas azylového konania cestovať do zahraničia?


Žiadosť o azyl vás neoprávňuje na vstup do iného členského štátu Európskej únie alebo Schengenského priestoru. Počas trvania azylového konania máte povinnosť zdržiavať sa na území Slovenskej republiky. Ak migračný úrad zistí, že ste opustili územie Slovenskej republiky, alebo že viac ako 7 dní ste bez priepustky mimo tábora, Vaše azylové konanie zastaví! Slovenská republika však naďalej zostáva krajinou zodpovednou za rozhodnutie o Vašej o žiadosti o azyl podľa Dublinského nariadenia.

Ak sa rozhodnete opustiť Slovensko počas azylového konania, po vašom návrate môže slovenská polícia vyhodnotiť, že táto skutočnosť naznačuje riziko Vášho opakovaného odchodu zo Slovenska a môže rozhodnúť, že počas azylového konania budete umiestnený v uzavretom zariadení .
 

Ako je zabezpečená zdravotná starostlivosť pre žiadateľov o azyl?


Počas azylového konania máte právo na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Neodkladnou zdravotnou starostlivosťou sa rozumejú situácie ohrozenia života a vážneho zhoršenia choroby žiadateľa. V osobitných prípadoch, ak si to vyžaduje Váš zdravotný stav, vám môže byť poskytnutá aj zdravotná starostlivosť nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Potrebu jej poskytnutia vyhodnotí na základe vášho zdravotného stavu lekár v tábore alebo špecialista.
 

Môžem ako žiadateľ o azyl pracovať?


Pracovať ako žiadateľ o azyl môžete jedine, ak máte naďalej pobyt, ktorý vás k tomu oprávňuje. Ako žiadateľ o azyl môžete pracovať po deviatich (9) mesiacoch od začiatku azylového konania. Je to však iba o dočasné právo na preklenutie vášho dlhého čakania na výsledok azylového konania. So získaním dočasného práva na prácu nie je spojené zvýšenie vašej šance uspieť v azylovom konaní. Ak prestanete byťžiadateľom o azyl, zaniká aj toto dočasné právo na prácu.

Ak v momente uplynutia 9 mesiacov už bola podaná žaloba na krajský alebo najvyšší súd, môžete začať pracovať iba, ak má žaloba odkladný účinok
 

Aké sú moje povinnosti ako žiadateľa o azyl?


V prvom rade ste povinný zdržiavať sa na území Slovenskej republiky. Pokiaľ nemáte trvalý alebo prechodný pobyt, máte tiež povinnosť zdržiavať sa v azylovom tábore. Pohybovať sa mimo tábor môžete po absolvovaní zdravotnej prehliadky a vstupného pohovoru na základe priepustky. Máte povinnosť podrobiť sa zdravotnej prehliadke a zisťovaniu osobných a majetkových pomerov. Ste povinný spolupracovať s migračným úradom, dodržiavať zákony na území Slovenskej republiky a pravidlá pobytu v azylovom tábore. Ste povinný oznámiť migračnému úradu zmenu osobného stavu, ako napríklad  uzavretie alebo rozvod manželstva, úmrtie manžela, narodenie dieťaťa.


Aké práva má žiadateľ o azyl v konaní?


V konaní máte právo na informácie o stave vášho konania a na informácie o právach a povinnostiach. Máte právo oboznámiť sa so všetkými dôkazmi v konaní vo vašom prípade, a právo vyjadriť sa k nim, prípadne navrhnúť ďalšie dôkazy. Máte právo na tlmočenie do jazyka, ktorému rozumiete, ako aj právo na bezplatnú právnu pomoc.
 

Ako sa dozviem výsledok azylového konania?


Výsledkom azylového konania je písomné rozhodnutie o vašej žiadosti o azyl. Ak máte právnika, rozhodnutie sa doručuje priamo právnikovi, ktorý vás s jeho obsahom oboznámi. Preto je dôležité, aby ste v konaní ostali s právnikom v kontakte.

Ak nemáte právnika, Migračný úrad vám oznámi miesto a čas doručenia rozhodnutia. Miestom býva azylový tábor alebo kancelária Migračného úradu v Bratislave, kde budete musieť na určený čas prísť. Preto je dôležité, aby ste v konaní ostali v kontakte s Migračným úradom a uviedli vždy správne kontaktné údaje (telefónne číslo). Ak vás Migračný úrad nebude môcť zastihnúť, vaše rozhodnutie vyvesí na nástenke v tábore a bude sa to chápať ako osobné doručenie, aj keď sa o tom ani nedozviete.

Migračný úrad vám rozhodnutie odovzdá v písomnej podobe v slovenskom jazyku a prítomný tlmočník vám jeho obsah ústne pretlmočí do jazyka, ktorému rozumiete. Preklad rozhodnutia do cudzieho jazyka sa nevyhotovuje.

Čo ak nesúhlasím s výsledkom azylového konania?


Ak nesúhlasíte s rozhodnutím, môžete proti nemu podať žalobu na súd, ktorý preskúma jeho súlad so zákonom a dostatočné odôvodnenie, a správnosť procesného postupu. Lehota na podanie žaloby plynie odo dňa doručenia rozhodnutia a je 20 alebo 30 dní podľa druhu rozhodnutia. Lehota, ktorá sa týka vášho rozhodnutia, je napísaná v poslednom odseku rozhodnutia tzv. poučení o možnosti podať žalobu. Po uplynutí lehoty už nie je možné žalobu podať a rozhodnutie je konečné.

Ak sa v poslednom odseku rozhodnutia píše, že žaloba nemá odkladný účinok, znamená to, že podanie žaloby nepredlžuje oprávnenosť vášho pobytu. V tom prípade je nevyhnutné, aby ste spolu so žalobou požiadali súd o predĺženie oprávnenosti vášho pobytu. Súd by mal o tom rozhodnúť do 15 dní od podania návrhu.

Žalobu môžete podať aj sám, ale máte právo aj na prístup k bezplatnej právnej pomoci. So žiadosťou o právnu pomoc môžete osloviť Ligu za ľudské práva alebo Centrum právnej pomoci.
 

Čo ak nesúhlasím s rozhodnutím súdu?


Ak súd vašu žalobu zamietol a rozhodnutie Migračného úradu potvrdil, môžete podať sťažnosť na Najvyšší súd. Lehota na podanie sťažnosti je 30 dní od doručenia rozsudku súdu.

Spolu so sťažnosťou je potrebné Najvyšší súd požiadať tiež o predĺženie oprávnenosti pobytu – t.j. o priznanie odkladného účinku sťažnosti. Ak Najvyšší súd odkladný účinok neprizná, alebo o tom nerozhodne, žiadateľ o azyl sa už na území Slovenska nezdržiava oprávnene a nejestvuje prekážka, ktorá by bránila polícii v pokračovaní s realizáciou vyhostenia.


Čo ak som podal opakovanú žiadosť o azyl?


Pokiaľ ste už v minulosti mali vydané zamietavé stanovisko k podstate vašej azylovej žiadosti, každá ďalšia žiadosť o azyl sa chápe ako opakovaná žiadosť o azyl.

Ak sú okolnosti opakovanej žiadosti rovnaké ako v predchádzajúcom konaní, môže ju migračný úrad zamietnuť ako neprípustnú.
O ďalšej oprávnenosti pobytu žiadateľa počas súdneho konania potom rozhoduje súd na návrh. Ak však migračný úrad v rozhodnutí o zamietnutí opakovanej žiadosti ako neprípustnej zároveň prehlási, že táto žiadosť bola podaná výlučne s cieľom vyhnúť sa výkonu už existujúceho rozhodnutia o vyhostení, cudzinecká polícia už nemusí čakať na rozhodnutie súdu a môže vo vyhosťovaní pokračovať hneď po doručení rozhodnutia migračného úradu.

Nie každá opakovaná žiadosť o azyl je samozrejme nedôvodná. Podstatne sa mohla zmeniť osobná situácia žiadateľa, ale aj celková situácia v krajine pôvodu. Ak sa v porovnaní so situáciou z predchádzajúceho rozhodnutia podstatne zmenili okolnosti prípadu, musí migračný úrad znovu riadne posúdiť podstatu žiadosti o azyl, t.j. či spĺňate alebo nespĺňate podmienky pre udelenie azylu alebo doplnkovej ochrany. Ak podmienky spĺňate, vašej žiadosti vyhovie. Ak podmienky nespĺňate, zamietne žiadosť ako zjavne neopodstatnenú, čo znamená, že o ďalšej oprávnenosti vášho pobytu počas súdneho konania rozhoduje na váš návrh súd.


Podrobnejšie informácie o vašich právach a povinnostiach, prípravu na pohovor, informáciu o dublinskom konaní a informácie o otvorených a zatvorených táboroch nájdete v priložených letákoch. 
 

Dokumenty na stiahnutie

Konanie o udelenie azylu a práva a povinnosti
PDF
cloud_download Stiahnuť
Dublinské konanie
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príprava na azylový pohovor
PDF
cloud_download Stiahnuť
Informácie pre zaistených žiadateľov o azyl
PDF
cloud_download Stiahnuť
Najčastejšie otázky k azylovému konaniu
PDF
cloud_download Stiahnuť