Aktuality

Ako vyzerá Projekt právnej poradne pre azyl v praxi?
Ako vyzerá Projekt právnej poradne pre azyl v praxi?

26.02.2019

V Lige za ľudské práva poskytujeme bezplatné právne poradenstvo žiadateľom o azyl, utečencom, cudzincom s doplnkovou ochranou, cudzincom a obetiam trestných činov.

Prvá diskusia o Uletencoch za nami
Prvá diskusia o Uletencoch za nami

06.02.2019

Rozprávali sme sa o historicky prvom slovenskom komikse o utečencoch.

2nd Roundtable of Foreigners: Goals of Integration
2nd Roundtable of Foreigners: Goals of Integration

25.01.2019

On December 6th, the Human Rights League (HRL) held its second discussion with foreigners’ living in Bratislava.

Organizujeme odborný seminár na tému zaistenia v Košiciach
Organizujeme odborný seminár na tému zaistenia v Košiciach

16.01.2019

Seminár organizuje Liga za ľudské práva v termíne 23. januára a 24. januára 2019 v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za podpory Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov a Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Vydali sme komiks Uletenci
Vydali sme komiks Uletenci

14.01.2019

Zo Sýrie, Afganistanu, Somálska, Etiópie a Iraku až na Slovensko. Cesta hlavných protagonistov knižného komiksu Uletenci je smutná aj veselá, napínavá aj poetická, krutá aj romantická. Aké je to opustiť všetko známe - rodinu, priateľov aj rodné mesto a začínať odznovu v cudzej krajine so zvláštnymi pravidlami a jazykom?

Takmer 70 ľudí sa stretlo v diskusii o podnikavých cudzincoch na Slovensku
Takmer 70 ľudí sa stretlo v diskusii o podnikavých cudzincoch na Slovensku

19.12.2018

Liga za ľudské práva realizovala v mesiacoch október až december 2018 projekt "Cudzinci, ktorí podnikajú v krajinách V4: regionálne rozmery počiatočnej spolupráce", ktorý vyústil do podujatia "Život na Slovensku očami cudzincov, ktorí tu začali podnikať."

1st Roundtable on Foreigners Civic Participation in Bratislava
1st Roundtable on Foreigners Civic Participation in Bratislava

29.11.2018

On September 13th, the Human Rights League held the first discussion on foreigners’ civil participation.

Globálny kompakt o migrácii nie je globálny komplot
Globálny kompakt o migrácii nie je globálny komplot

05.11.2018

Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii,* alebo v skratke Globálny kompakt o migrácii (GCM) je návrh medzinárodného dokumentu, ktorý má byť prijatý na medzinárodnej konferencii v Marakéši na najvyššej vládnej úrovni už v tento december.  *EDIT: Predchádzajúca verzia tohto textu obsahovala odkaz na anglické znenie dokumentu a názov "Globálny kompakt...". V tom čase ešte nebol k dispozícii oficiálny preklad dokumentu Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorý sme aktuálne doplnili a pôvodný preklad názvu nahradili oficiálnym prekladom a odkazom na slovenský preklad.  Diskusia  Pozrite si diskusiu v rámci relácie Glóbus na .týždeň s Matúšom Dávidom, v ktorej riaditeľka Ligy za ľudské práva, Zuzana Števulová a riaditeľka Medzinárodnej organizácie pre migráciu Zuzana Vatráľová vysvetľujú tému globálneho kompaktu. K dispozícii je aj podcast. Globálny kompakt o migrácii je politický dokument, ktorý chce zlepšiť medzinárodnú spoluprácu štátov v oblasti migrácie. Neprináša žiadne nové povinnosti, nezavádza žiadne nové práva. Napriek tomu okolo neho panuje v posledných týždňoch veľká kontroverzia. Pozrime sa bližšie na to, čo to GCM je, ako a prečo vznikol a čo obsahuje. Globálny kompakt je nezáväzný dokument, ktorý upravuje rámec spolupráce, na ktorej sa členské štáty OSN dohodli v Newyorskej deklarácii pre utečencov a migrantov. Upravuje medzinárodnú spoluprácu medzi všetkými relevantnými aktérmi v oblasti migrácie. Uznáva, že žiaden štát nemôže riešiť migráciu samostatne. Uznáva tiež suverenitu štátov a povinnosti, ktoré vyplývajú z medzinárodného práva. Tieto vyjadrenia nájdeme už v úplnom úvode globálneho kompaktu, v čl. 7 preambuly. Tu si pozrite video OSN, v ktorom vysvetľujú globálny kompakt: Prečo vznikol GCM? Záväzok vypracovať GCM bol prijatý na summite OSN v New Yorku, počas konferencie na najvyššej vládnej úrovni 19. septembra 2016. Výsledkom konferencie bola tzv. Newyorská deklarácia pre utečencov a migrantov, v ktorej sa štáty sveta zaviazali prijať 2 globálne kompakty – jeden týkajúci sa migrantov a jeden týkajúci sa utečencov. Tieto dokumenty majú rámcovať spoločné východiská pre riešenie tém migrácie a utečenectva. Dôvodom bola utečenecká resp. migračná kríza v r. 2015/2016 spôsobená najmä sýrskou vojnou a vysoký počet utečencov na svete.  Newyorská deklarácia vyjadruje vôľu zástupcov 193 krajín sveta riešiť tému migrácie spoločne, na globálnej úrovni, zachraňovať ľudské životy a ochraňovať práva. Jedným z cieľov Newyorskej deklarácie je pomenovať oblasti, ktorým aktuálne čelíme, ale aj pripraviť svet na budúce výzvy, ako napríklad klimatické zmeny. Ako sa pripravoval GCM? Newyorská deklarácia obsahuje aj harmonogram prípravy Globálneho kompaktu o migrácii, ktorý mal 3 štádiá: konzultácie, vyhodnotenie a medzištátne vyjednávania. Dohľad nad procesom malo Švajčiarsko a Mexiko, Ďalej to bola Louise Arbour, špeciálna zástupkyňa generálneho tajomníka OSN pre medzinárodnú migráciu, ktorá viedla celý proces a IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, ktorá je organizáciou OSN zastrešujúca tému migrácie. Konzultácie: V priebehu roka 2017 sa odohralo 6 globálnych tematických konzultačných stretnutí, každé zamerané na inú tému. Tieto témy boli: Ľudské práva všetkých migrantov, začlenenie, spolupráca, všetky formy diskriminácie vrátane rasizmu, xenofóbie a intolerancie (8-9 máj 2017, Ženeva) Dôvody migrácie, vrátane nezvratných dôsledkov klimatických zmien, prírodných katastrof a kríz spôsobených človekom a možnosti ich riešenia prostredníctvom ochrany a pomoci, udržateľného rozvoja, odstránenia chudoby, predchádzania a riešenia konfliktov. ( 22-23 máj 2017, New York) Medzinárodná spolupráca a správa migrácie vo všetkých jej oblastiach, vrátane hraníc, tranzitu, vstupu, návratu, readmisie, integrácie a reintegrácie. (19-20 jún, Ženeva) Príspevok migrantov a diaspory k udržateľnému rozvoju, vrátane remitencií a prenosu získaných sociálnych benefitov. (July 24-25, New York) Pašovanie migrantov, obchodovanie s ľuďmi a modernej formy otroctva, vrátane riadnej identifikácie, ochrany a pomoci migrantom a obetiam obchodovania s ľuďmi (4-5 September, Viedeň) Neregulérna migrácia a regulérne spôsoby, vrátane opatrení na zabezpečenie dôstojnej práce, pracovnej mobility, uznávania dosiahnutej kvalifikácie. (12-13 október, Ženeva) Z každého tematického stretnutia je vyhotovený záznam, ktorý je voľne prístupný. Okrem toho sa uskutočnila séria regionálnych stretnutí, zoznam ktorých (vrátane výstupov) je uvedený tu. Ďalej sa uskutočnilo množstvo medzisektorových regionálnych stretnutí tak, aby sa zohľadnil čo najväčší počet postojov. Bližšie informácie o nich nájdete tu. Vyhodnotenie Ďalšou fázou bolo zozbieranie a vyhodnotenie všetkých postojov získaných v prvej fáze. Táto časť prebiehala koncom roku 2017 a začiatkom 2018. Výsledkom bolo zverejnenie tzv. „nulového draftu“ – východiskového dokumentu, ktorý sa stal predmetom rokovaní medzi jednotlivými štátmi OSN. Viac o postupe tu: https://refugeesmigrants.un.org/stocktaking-phase Medzištátne vyjednávanie Po tom, čo bol vo februári 2018 v Ženeve prezentovaný tzv. „zero draft“, teda prvý návrh znenia kompaktu, začali sa medzištátne vyjednávania o jeho konečnej podobe. Po šiestich kolách sa štáty zhodli na texte nového globálneho kompaktu, ktorý bol publikovaný 13.7.2018 na webe OSN vo všetkých oficiálnych jazykoch: https://refugeesmigrants.un.org/intergovernmental-negotiations Formálne prijatie tohto nezáväzného dokumentu je naplánované na Konferenciu v Marakéši, ktorá sa bude konať 10-11.decembra 2018 (viac: https://refugeesmigrants.un.org/intergovernmental-conference-2018). Keďže nejde právne záväznú medzinárodnú zmluvu, nevyžaduje sa ratifikácia alebo podpis jednotlivých vlád.   Základné princípy, na ktorých je GCM postavený: Ľudia a ich fyzická a psychická pohoda (wellbeing) sú v centre dokumentu. Medzinárodná spolupráca je nevyhnutná pre akékoľvek riešenia v oblasti migrácie. Národná suverenita (zvrchovanosť) musí byť rešpektovaná v medziach medzinárodného práva. Právny štát a spravodlivosť sa týkajú aj migrácie a migrantov a verejní predstavitelia musia byť zodpovední za právne normy prijaté a realizované v oblasti migrácie. Udržateľný rozvoj a Agenda 2030 sú úzko previazané s migraciou. Ľudské práva, ochrana pred diskrimináciou, rasizmom a intoleranciou je jedným z princípov. Ochrana detí je zaručená. Rodovo citlivé politiky sa uplatňujú aj v oblasti migrácie.  Celoštátny prístup – migrácia je multisektorová a multidimenzionálna téma a preto nemôže byť záležitosťou jediného rezortu. Zdôrazňuje sa spolupráca naprieč rezortmi. Celospoločenský prístup – zdôrazňuje sa, že migrácia je fenomén, ktorý má množstvo rozmerov a musí byť adresovaný spoluprácou naprieč spoločnosťou. Ciele globálneho kompaktu:  (1) Zbierať a využívať aktuálne dáta s cieľom zavádzať politiky a opatrenia založené na faktoch („evidence-based policies“) (2) Minimalizovať nepriaznivé podmienky a štrukturálne problémy, ktoré nútia ľudí opúšťať krajiny pôvodu (3) Poskytovať presné a včasné informácie počas všetkých štádií migrácie (4) Zabezpečiť, že všetci migranti majú doklady totožnosti a zodpovedajúcu dokumentáciu (5)Zlepšiť dostupnosť a flexibilitu legálnych migračných spôsobov. (6) Zabezpečiť férové a etické podmienky pri prijímaní zamestnancov ako aj dôstojné pracovné podmienky.  (7) Zaoberať sa a znížiť situácie zraniteľnosti v oblasti migrácie. (8) Zachraňovať životy a vytvoriť koordinovanú medzinárodnú aktivitu venujúcu sa migrantom, ktorí počas cesty zmiznú. (9) Posilniť nadnárodné aktivity vo vzťahu k pašovaniu migrantov. (10) Predchádzať, zabraňovať a zničiť obchodovanie s ľuďmi v kontexte medzinárodnej migrácie. (11) Riadiť hranice integrovane, bezpečne a koordinovane. (12) Posilniť predvídateľnosť a právnu istotu migračných postupov pre dôkladné preverenie, vyhodnotenie a ďalší postup.  (13) Imigračné zaistenie je používané iba ako posledná možnosť a dôraz sa kladie na opatrenia nahrádzajúce zaistenie.  (14) Zlepšiť konzulárnu ochranu, pomoc a spoluprácu v migračnom procese (15) Zabezpečiť, aby mali migranti prístup k základným službám.  (16) Posilňovať migrantov a spoločnosti tak, aby boli dosiahnuté úplné začlenenie a spoločenská súdržnosť.  (17) Odstrániť všetky formy diskriminácie a podporovať verejné diskusie založené na faktoch s cieľom formovať postoje k migrácii.  (18) Investovať do rozvoja zručností a umožniť vzájomné uznávanie zručností, kvalifikácie a schopností.  (19) Vytvoriť podmienky pre migrantov a diaspory, aby sa mohli úplne podieľať na udržateľnom rozvoji v každej krajine.  (20) Podporovať rýchlejší, bezpečnejší a lacnejší transfer remitencií a zabezpečiť finančnú inklúziu migrantov.  (21) Spolupracovať s cieľom zabezpečiť bezpečný a dôstojný návrat a prijatie, ako aj udržateľnú reintegráciu.  (22) Vytvoriť mechanizmus na prenos sociálneho zabezpečenia a výsluhových benefitov (23) Posilniť medzinárodnú spoluprácu a globálne partnerstvo s cieľom bezpečnej, legálnej a pravidelnej migrácie.   Čo je a čo obsahuje Globálny kompakt? √ GCM je prvý medzinárodný dokument, ktorý sa venuje migrácii ako fenoménu v celosti a komplexnosti √ GCM je právne nezáväzný dokument, obsahuje východiská s pomocou ktorých budú štáty riešiť        jednotlivé otázky týkajúce sa migrácie √ vychádza z už existujúcich a platných záväzkov, práv a povinností, ktoré sumarizuje do jedného spoločného dokumentu √ v preambule dokumentu je zakotvený princíp medzinárodnej spolupráce a národnej suverenity. To znamená, že žiadnemu štátu nie je možné nanútiť migračnú politiku. √ GCM zdôrazňuje spoluprácu ako cieľ pri riešení témy migrácie √ GCM zdôrazňuje nielen perspektívu prijímajúcich krajín (teda krajín, do ktorých migranti prichádzajú), ale aj perspektívu krajín a komunít tranzitu a perspektívu samotných migrantov a migrantiek a ich krajín a komunít. Preto je jedným z hlavných motívov aj cieľ, aby migrácia bola prospešná pre všetkých – tým sa myslia aj migranti, aj krajiny. √ GCM zdôrazňuje ochranu detí, boj proti obchodu s ľuďmi a proti pašovaniu ľudí, teda spoločensky prospešné ciele, ktoré sú vo verejnom záujme √ GCM adresuje aj tému rovnakých podmienok pre zamestnancov – migrantov, čo sa týka napríklad aj Slovákov a Sloveniek pracujúcich v zahraničí, nielen cudzincov pracujúcich u nás. √ GCM myslí aj na nové dôvody migrácie, ktoré sa začínajú objavovať a s ktorými sa budeme musieť v krátkom čase vysporiadať. Týka sa to najmä sťahovania z dôvodu klimatických zmien. Každý medzinárodný dokument by mal myslieť aj na budúce možné udalosti. To je jeho pridaná hodnota a nie negatívum. √ GCM potvrdzuje princíp non-refoulement a zákaz kolektívneho vyhosťovania cudzincov, ktoré je zakázané už Európskym dohovorom o ľudských právach √ GCM sa venuje aj téme návratov, vyhostenia, reintegrácie v krajine pôvodu a spolupráce štátov v tejto oblasti. To všetko sú otázky, ktoré žiadna krajina nedokáže sama vyriešiť, pretože aby sme človeka vrátili do krajiny pôvodu, potrebujeme nielen jeho súhlas ale aj súhlas tejto krajiny. √ praktický význam GCM bude spočívať v tom, ako ochotné budú štáty pri napĺňaní cieľov a plánov, ktoré si stanovia a aký silný bude mechanizmus, ktorý bude ich plnenie monitorovať   Čo nie je a neobsahuje GCM? X GCM nie je medzinárodný komplot Proces prijímania kompaktu trval 18 mesiacov, mohol sa ho zúčastniť takmer každý, kto mal záujem, uskutočnilo sa množstvo regionálnych stretnutí, vyjednávaní a rokovaní. Kofacilitátormi celého procesu boli zástupcovia Mexika a Švajčiarska, ktorí nad celým procesom dohliadali a manažovali ho. Každá krajina mala možnosť sa vyjadriť, dokument pripomienkovať, či vytvárať koalície na podporu svojich postojov. Výsledný text je výsledkom širokého kompromisu a konsenzu. Celý proces je podrobne zdokumentovaný. X GCM nezavádza ľudské právo migrovať GCM nezavádza nové ľudské práva, ani právo migrovať. GCM vychádza z už prijatých a rešpektovaných ľudských práv a ich výkladu medzinárodnými súdnymi a kvázisúdnymi orgánmi. Čo je v rôznych diskusiách nepravdivo interpretované je základné právo na slobodu pohybu a pobytu, ktoré znamená aj to, každý človek má právo opustiť svoju krajinu. Samozrejme, sloboda pohybu nie je absolútne právo a môže byť zákonným spôsobom obmedzená, napríklad stanovením víz alebo podmienok na získanie povolenia na pobyt. X GCM nezbavuje štáty suverenity rozhodnúť sa o svojej migračnej politike Právne naopak, preambula kompaktu cituje národnú suverenitu ako jeden z princípov, ktorým sa postoje k migrácii majú riadiť. Kompakt žiadnemu štátu nenariaďuje prijať migrantov, ani nezavádza nové nástroje, či záväzky. X GCM nestiera rozdiel medzi regulérnou a neregulérnou migráciou V skutočnosti GCM len konštatuje to, čo je samozrejmé už desaťročia – každý človek má neodňateľné a nescudziteľné ľudské práva, ktoré mu patria bez ohľadu na jeho aktuálny migračný status. Čiže, aj ľudia, ktorí prekročia hranice v rozpore s právom, sú chránení napríklad pred mučením alebo majú právo na spravodlivé súdne konanie. To však neznamená, že nemôžu byť potrestaní za tento priestupok v súlade s národnou legislatívou. Na Slovensku je takýmto trestom pokuta, vyhostenie a zákaz vstupu do celého Schengenu, čo ostane zachované aj po prijatí kompaktu. X GCM nezakazuje migráciu Migrácia je jav, ktorý je s ľudstvom od nepamäti a nedá sa zakázať. Očakávania, že bude prijatý dokument, ktorý ľuďom zakáže migrovať, je ilúzia a naivita. Cieľom väčšiny krajín je regulovať tento ľudský pohyb (ktorý sa momentálne týka cca 3% svetovej populácie), inými slovami stanoviť, kto a za akých podmienok môže prísť na územie cudzieho štátu a tiež to, čo sa má stať, ak tieto podmienky poruší. To je aj obsahom GCM, ktorý samozrejme musí rešpektovať aj práva, ktoré každý človek – bez ohľadu na to, či migruje alebo nie, má. X GCM sa netýka utečencov Globálny kompakt o migrácii výslovne uvádza, že treba dôsledne rozlišovať medzi pojmami utečenec a migrant. Utečenci sú subjektom medzinárodného práva, ktoré pre nich upravuje špeciálny ochranný režim (Dohovor OSN o právnom postavení utečencov z r. 1951) a tento režim sa na migrantov nevzťahuje. Globálny kompakt o migrácii sa nevenuje utečencom a tejto téme sa bude venovať druhý globálny kompakt (o utečencoch), ktorý práve vzniká.   Aktuálne a presné dáta o migrácii nájdete tu.  Zaujímavé články: https://www.ecre.org/the-ostrich-approach-to-migration/ https://picum.org/picum-news/ http://gcmigration.org/2018/07/joint-civil-society-statement-at-the-conclusion-of-negotiations-on-the-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration/ https://www.compas.ox.ac.uk/2018/communication-breakdown-in-austria-how-far-right-fringe-groups-hijacked-the-narrative-on-the-global-compact-for-migration/ Na twittery sledujte tému pod týmito haštagmi: #formigration #globalcompactformigration #globalcompactmigration  V dokumentoch nájdete aj text vyhlásenia, ktoré sme zaslali členkám a členom Zahraničného výboru NRSR 20.11.2018. Poznámka: materiál sme spracovali v rámci projektu Migračný kompas, ktorý podporený Európskym sociálnym fondom.   

Čo sme robili v týždni od 15. do 19. októbra
Čo sme robili v týždni od 15. do 19. októbra

21.10.2018

V tomto týždni sme sa venovali našej bežnej činnosti. Kolegyňa Katka navštívila Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov, kde absolvovala azylový pohovor so svojím klientom a rozprávala sa s niekoľkými žiadateľmi o azyl. Miške sa zas podarilo dosiahnuť prepustenie dvoch súrodencov z Útvaru policajného zaistenia v Sečovciach. Brat jej klientov sa jej takto poďakoval, čo nás veľmi potešilo! Okrem toho sme sa aj intenzívne venovali výberu nových kolegov – ešte stále hľadáme finančného koordinátora/ku a PR experta/ku. Ak spĺňate podmienky a chceli by ste s nami pracovať, neváhajte a pošlite nám životopis a motivačný list ešte dnes! No a editovali sme aj videá, ktoré sme nakrútili s niektorými účastníkmi Integračného fóra 2018. Tu si pozrite prvé z nich – Timo Rinke z Nadácie Fridricha Eberta predstavuje štúdiu "Looking Behind the Culture of Fear" o dôvodoch, prečo sa bojíme imigrácie: Odporúčané čítanie: Aktuality zverejnili rozhovor so Salahom Uddinom, mladým utečencom z Barmy, ktorý patrí k menšine Rohingyov. Salah bol jedným z hostí našej konferencie. Refugees Deeply majú tento týždeň viacero výborných článkov, my vyberáme článok primátora Bristolu o tom, akú úlohu môžu mať mestá pri určovaní migračnej politiky. Pekný týždeň!  

Čo sme robili v týždni od 8. do 12.10.
Čo sme robili v týždni od 8. do 12.10.

15.10.2018

Minulý týždeň to u nás žilo najmä Fórom integrácie 2018 a súvisiacimi verejnými diskusiami. Na našom webe už čoskoro nájdete všetky prezentácie a videá s niektorými účastníkmi a účastníčkami Fóra, dovtedy si môžete pozrieť záznam z oboch diskusií na našom facebooku (vo videách). A tu je pár fotiek: Naša riaditeľka Zuzka mala minulý týždeň veľmi bohatý na rôzne diskusie a výstupy v médiách. Vo štvrtok ráno, v Ranných správach na RTVS hovorila o sýrskych sirotách a možnosti ich prijatia na Slovensku. Krátky rozhovor nájdete tu od minúty 10:33. V nedeľu poobede na 2018 zas diskutovala o spolužití s utečencami na diskusii "S utečencom v obývačke" - na facebooku nájdete aj celý záznam z diskusie.  Kolegyne v Košiciach navštívili zariadenia pre žiadateľov o azyl v Opatovskej Novej Vsi a útvar policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce, kde Miška absolvovala pohovory s dvomi klientmi, ktorých zastupujeme.  Odporúčané čítanie na tento týždeň: Riaditeľka Ligy za ľudské práva napísala svoj pravidelný komentár pre denník SME o najnovšom výskume Pew Research Centre, do ktorého boli zaradené aj vybrané krajiny EÚ a z ktorého vyplynulo, že občania únie súhlasia s prijímaním utečencov, ale nie sú spokojní s politkmi.  Na Fóre integrácie vystúpila aj Latifa Nabizada, prvá afganská pilotka, spisovateľka a aktuálne utečenka vo Viedni. Rozhovor s ňou si prečítajte v SME alebo v Aktualitách. Zaujímavé rozhovory z Richardom Kaniewskim o situácii v Sasku a SPD urobili v Denníku N a v Aktualitách.