Aktuality

Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny sa predlžuje
Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny sa predlžuje

13.12.2023

Vláda SR odhlasovala predĺženie príspevku za poskytnutie ubytovania odídencom v súvislosti s vojnou na Ukrajine do 31. marca 2024. Pri preplácaní nákladov za poskytnutie bytu nedošlo k zmene. Príspevok za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach sa po novom poskytuje vo výške: a) nákladov za lôžko vykázaných fyzickou osobou (FO) alebo právnickou osobou poskytujúcou ubytovanie v ubytovacom zariadení maximálne vo výške 12,00 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, b) nákladov za lôžko vykázaných osobou poskytujúcou ubytovanie, maximálne vo výške 6,00 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o FO, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov. Príspevok sa znížil približne o polovicu, došlo tiež k odstráneniu tzv. zvyšujúceho koeficientu (1,1 násobok nákladov na lôžko za noc). Príspevok za ubytovanie sa poskytuje za ubytovanie odídenca poskytnuté od 1. januára 2024 najdlhšie do 31. marca 2024. Ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke vlády SR: www.rokovania.gov.sk/RVL/Material/29026/1. - Надання допомоги на проживання для біженців з України продовжено   Уряд Словаччини проголосував за продовження виплати допомоги на забезпечення житлом біженців у зв'язку з війною в Україні до 31 березня 2024 року.   У відшкодуванні витрат на забезпечення житлом змін не відбулося. Допомога на проживання тепер надається за тарифами:   (a) вартості одного ліжко-місця, заявленого фізичною особою (ФО) або юридичною особою, яка надає житло в закладі розміщення, але не більше 12,00 євро за ніч проживання особи, яка від'їжджає, якщо вона є фізичною особою, яка досягла 15-річного віку,   (б) вартості ліжко-місця, заявленого особою, що надає житло, але не більше 6,00 євро за ніч проживання для біженця, якщо вона є ФО, яка не досягла 15-річного віку.   Розмір допомоги було зменшено приблизно наполовину, а так званий підвищувальний коефіцієнт (1,1 вартості ліжко-місця за ніч) було скасовано. Допомога на проживання виплачується за житло, надане біженцям з 1 січня 2024 року максимум до 31 березня 2024 року.   Більш детальна інформація доступна на сайті Уряду Словацької Республіки: www.rokovania.gov.sk/RVL/Material/29026/1.

Stanovisko slovenských občianskych organizácií k súčasnej migračnej situácii
Stanovisko slovenských občianskych organizácií k súčasnej migračnej situácii

30.10.2023

V Bratislave dňa 31. 10. 2023    My, zástupkyne a zástupcovia organizácií, ktoré sa na Slovensku dlhodobo venujeme téme migrácie, integrácie a humanitárnej pomoci, Vám zasielame nasledujúce stanovisko.   Od januára tohto roku prešlo územím Slovenska viac ako 46 000 štátnych príslušníkov tretích krajín. Väčšine z nich policajné útvary udelili potvrdenie o zotrvaní na území Slovenskej republiky z dôvodu, že nemôžu byť vyhostení späť do krajiny pôvodu (najmä do Sýrskej arabskej republiky). Slovenská republika v týchto prípadoch aplikovala princíp medzinárodného práva non-refoulement, t. j. zákaz vyhostenia alebo vrátenia na územia, kde by život alebo osobná sloboda cudzincov boli ohrozené.   Viac ako 11 občianskych, cirkevných či akademických organizácií poskytuje súčinnosť slovenským samosprávam a štátnym inštitúciám pri zabezpečovaní služieb v rámci mimoriadnej situácie súvisiacej so zvýšeným počtom ľudí v migračnej situácii prechádzajúcich cez Slovensko. Ide najmä o prístup k život zachraňujúcim službám – k strave, k neodkladnej zdravotnej starostlivosti, k základným hygienickým a materiálnym potrebám a k zrozumiteľným informáciám. Denne prichádzajú do kontaktu s deťmi, mladistvými, ženami, rodinami, chorými, obeťami sexuálneho násilia a jednotlivcami, ktorí sú traumatizovaní a nachádzajúci sa v nedôstojných podmienkach.   Sme si vedomí toho, že vláda SR môže v súlade s Kódexom schengenských hraníc ustanoviť, že sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach a rovnako, že Slovensko je oprávnené posilniť hraničné kontroly, ktoré môžu byť potrebné na predchádzanie trestnému činu prevádzačstva a na jeho odhaľovanie.   Je v záujme nás všetkých, ako občanov a občianok Slovenskej republiky, tak aj ostatných obyvateľov, aby bol udržaný verejný poriadok a bezpečnosť. Nie sme si však vedomí, že by niekto z vyššie spomenutých vyše 46 000 štátnych príslušníkov tretích krajín spáchal na území SR akýkoľvek trestný čin. Je potrebné  uviesť, že ľudia, ktorých prevádzajú, nepodliehajú trestnému stíhaniu pre skutočnosť, že boli predmetom trestného činu prevádzačstva.   Zo štatistík Ministerstva vnútra SR navyše vyplýva, že v súčasnosti výrazne klesá počet štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich slovensko-maďarskú hranicu.   Poukazujeme na skutočnosť, že štát by mal primárne zakročiť proti organizovaným skupinám operujúcim aj na území SR, ktoré pre cudzincov a cudzinky bez pobytu na území SR organizujú nedovolené prekročenie štátnej hranice SR alebo prechod cez jej územie alebo také konanie umožňujú alebo v ňom pomáhajú, čím sa dopúšťajú trestného činu prevádzačstva. Za účelom dôstojného riešenia migračnej situácie je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na zorganizovanie bilaterálneho stretnutia s Maďarskou republikou vo veci nedodržiavania záväzkov vyplývajúcich z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici, ako aj záväzkov vyplývajúcich z nariadenia, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Dublinské nariadenie III). Zároveň z medzinárodných záväzkov SR vyplýva, že Slovensko musí prijať náležité opatrenia na zachovanie a ochranu práv osôb, ktoré sú predmetom trestného činu prevádzačstva, a to najmä práva na život, nebyť podrobený mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. Rovnako im musí byť poskytnutá náležitá pomoc, ak sú ich životy alebo bezpečnosť ohrozené. Osobitne by sa mala pozornosť venovať potrebám žien, detí, maloletých detí bez sprievodu a iných zraniteľných osôb. Všetky pomáhajúce organizácie v teréne sa denne stretávajú so zraniteľnými skupinami cudzincov – vrátane maloletých detí bez sprievodu a mladistvých, u ktorých je potrebné postupovať s osobitným ohľadom na ich najlepší záujem.   Slovenská republika by mala v súlade s medzinárodným právom, právom EÚ a vnútroštátnym právom SR zaobchádzať s cudzincami humánnym a dôstojným spôsobom a rešpektovať ich základné práva. Zaistenie cudzincov a ich umiestňovanie do útvarov policajného zaistenia by malo byť viazané na zásadu primeranosti a realizované len vtedy, ak sa nedajú účinne uplatniť iné dostatočné, ale menej prísne donucovacie opatrenia.   Vyzývame preto Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, aby v súvislosti s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa migračnej situácie dodržiavalo základné práva ľudí v migračnej situácii, ako aj osôb v núdzi medzinárodnej ochrany, a aby sa primárne zasiahlo voči organizovaným zločineckým skupinám páchajúcim trestné činy prevádzačstva, ako aj vyvinulo maximálne bilaterálne úsilie a úsilie na úrovni EÚ na riešenie situácie plynúcej z nedodržiavania medzinárodných záväzkov zo strany Maďarskej republiky.   My, zástupkyne a zástupcovia organizácií, ponúkame súčinnosť pri riešení aktuálnej situácie vo všetkých oblastiach práce s ľuďmi v migračnej situácii. S úctou   Boris Hrdý, Bratislavská arcidiecézna charita, Elena Gallová Kriglerová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Lucia Roussier, Equita, Marek Madro, IPčko, Andrej Vršanský, Liga za duševné zdravie, Miroslava Mittelmannová, Liga za ľudské práva, Michaela Pobudová, Mareena, Veronika Fishbone Vlčková, Nadácia Milana Šimečku, Alexandra Mruk Papaianopol, Slovenská katolícka charita, Mária Jackulíková, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Odpovede na otázky o aktuálnej situácii v oblasti migrácie
Odpovede na otázky o aktuálnej situácii v oblasti migrácie

12.09.2023

Pripravili sme odpovede na časté otázky súvisiace s témou migrácie a vydávania tzv. zotrvania.

Kam a komu nahlásiť vojnové zločiny?
Kam a komu nahlásiť vojnové zločiny?

15.12.2022

Ви стали свідком або жертвою воєнного злочину після початку конфлікту в Україні? Якщо так, ви можете звернутися до наших юристів за адресою hrl@hrl.sk Ви не впевнені в тому, що таке воєнні злочини? Вони охоплюють широкий спектр злочинів, заборонених міжнародним правом, які трапляються з цивільними особами під час збройного конфлікту. Серед них: Навмисні напади на цивільних осіб: бомбардування цивільних районів, навмисні напади на цивільних осіб, які тікають, лікарні, школи та інші захищені об'єкти; Катування військовополонених, цивільних осіб або інших затриманих: нелюдське або принижуюче гідність поводження; Напади на ключові для етнічної групи об'єкти: навмисні напади на історичні пам'ятники, релігійні об'єкти та культурну спадщину також є воєнними злочинами; Сексуальне насильство: ці дії часто використовуються як інструменти залякування, терору та контролю; Насильне переміщення цивільного населення: переміщення населення з їхніх домівок або громад є поширеною стратегією для отримання контролю не лише над населенням, а й над територією, включаючи переміщення дітей. Воєнні злочини включають в себе багато інших злочинів. Ви не знаєте, чи ваш досвід вважається воєнним злочином? Напишіть нашим юристам на hrl@hrl.sk і ми зв'яжемося з вами. Словаччина разом з іншими країнами є частиною міжнародної спільної слідчої групи, яку координує Європейське агентство з питань судової співпраці (Євроюст) за участі Міжнародного кримінального суду (МКС). Ліга за Людські права є основним партнером громадянського суспільства Національного агентства з питань боротьби зі злочинністю у розслідуванні. Ви також можете безпосередньо поспілкуватися з колегами з Національного агентства з питань запобігання злочинності, написавши на електронну адресу uawar@minv.sk. Допоможіть нам зробити так, щоб ті, хто вчинив воєнні злочини або віддавав накази про їх вчинення, не уникнули правосуддя. - Videli, alebo zažili ste vojnový zločin od začiatku konfliktu na Ukrajine? V tom prípade môžete kontaktovať našich právnikov na e-mailovej adrese hrl@hrl.sk Nie ste si istý, čo sú vojnové zločiny? Zahŕňajú širokú škálu trestných činov zakázaných medzinárodným právom, ktoré sa dejú civilistom počas ozbrojeného konfliktu. Medzi nimi sú: Útoky úmyselne cielené na civilistov: bombardovanie civilných oblastí, úmyselné útoky na utekajúcich civilistov, na nemocnice, školy a iné chránené zariadenia Mučenie vojnových zajatcov, civilistov alebo iných zadržiavaných osôb: neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie s nimi Útoky na kľúčové miesta pre etnickú skupinu: úmyselné útoky na historické pamiatky, náboženské miesta a kultúrne dedičstvo sú rovnako vojnovými zločinmi Sexuálne násilie: tieto činy sa často používajú ako nástroje zastrašovania, teroru a kontroly Násilné vysídlenie civilistov: vysídlovanie obyvateľstva z ich domovov alebo komunít je častou stratégiou na získanie kontroly nielen nad obyvateľstvom, ale aj územím, vrátane vysídľovania detí Vojnové zločiny zahŕňaju mnoho ďalších trestných činov. Neviete, či Vaša skúsenosť patrí medzi vojnové zločiny? Napíšte našim právnikov na e-mailovú adresu hrl@hrl.sk a my sa s Vami skontaktujeme. Slovensko je spolu s inými krajinami súčasťou medzinárodného spoločného vyšetrovacieho tímu koordinovaného Európskou agentúrou pre justičnú spoluprácu (Eurojust) za účasti Medzinárodného trestného súdu (ICC). Liga za ľudské práva je hlavným partnerom Národnej kriminálnej agentúry za občiansku spoločnosť v predmetnom vyšetrovaní. Komunikovať môžete aj priamo s kolegami z Národnej kriminálnej agentúry prostredníctvom e-mailovej adresy uawar@minv.sk. Pomôžte nám dosiahnuť, aby tí, ktorí spáchali vojnové zločiny, alebo vydali rozkaz na ich spáchanie, neušli spravodlivosti.

Spolupracovali sme s Maďarským helsinským výborom
Spolupracovali sme s Maďarským helsinským výborom

15.11.2022

Naša riaditeľka, Miroslava Mittelmannová, vypracovala správu o Slovensku pre nový výskumný dokument zverejnený Maďarským helsinským výborom, ktorý upozorňuje na znepokojujúce praktiky nevykonávania rozsudkov v oblasti azylu a migrácie v Česku, Maďarsku, Poľsku, na Slovensku a v Slovinsku a na dôsledky pre právny štát.

Poskytli sme pomoc viac ako 200 odídencom z Ukrajiny, najčastejšie hľadajú bývanie
Poskytli sme pomoc viac ako 200 odídencom z Ukrajiny, najčastejšie hľadajú bývanie

06.09.2022

Integračné centrum Košického kraja spolupracuje s východoslovenskými spoločnosťami, ktoré klientom poskytujú zamestnanie.

Чи втікали Ви від війни в Україні?/ Вы бежали от войны в Украине?/Have you fled the war in Ukraine?
Чи втікали Ви від війни в Україні?/ Вы бежали от войны в Украине?/Have you fled the war in Ukraine?

24.08.2022

Опитування Агентства Європейського Союзу з питань основоположних прав (FRA) серед тимчасово переміщених осіб з України

INTEGRAČNÉ CENTRUM V KOŠICIACH - REZERVAČNÝ SYSTÉM
INTEGRAČNÉ CENTRUM V KOŠICIACH - REZERVAČNÝ SYSTÉM

28.06.2022

20. júna 2022 na Medzinárodný deň utečencov sme otvorili Integračné centrum košického kraja na Strojárenskej 3 v Košiciach, ktoré bude k dispozícii pre cudzinky a cudzincov, ktorí sa v Košiciach a okolí usadili, v dnešnej dobe osobitne pre tých, ktorí odišli pred vojnou z Ukrajiny. Link na rezervačný systém: https://integracne-centrum.reservio.com/booking

VYDALI SME PUBLIKÁCIU O VÝMENÁCH POLICAJNÝCH ŠÉFOV
VYDALI SME PUBLIKÁCIU O VÝMENÁCH POLICAJNÝCH ŠÉFOV

31.05.2022

Pozreli sme sa na výmeny riaditeľov a zástupcov riaditeľov okresných a krajských policajných riaditeľstiev v rokoch 2002 - 2021. Zaujímali sme sa aj o štatistiky výkonnosti a na právnej analýze sme spolupracovali pod vedením Inštitútu SGI pre dobre spravovanú spoločnosť @institut.sgi Veronika Prachárová, Barbora Meššová a Pavol Lacko napísali publikáciu, v ktorej nájdete zistenia nášho výskumu: bit.ly/Policajti, prípadne sa dá stiahnuť nižšie v dokumentoch na stiahnutie.  Za podporu ďakujeme Fondu pre transparentné Slovensko Nadácia Pontis.  

DOČASNÉ ÚTOČISKO / TEMPORARY REFUGE
DOČASNÉ ÚTOČISKO / TEMPORARY REFUGE

07.04.2022

[ENGLISH BELOW]  Od 1.3. 2022 poskytuje Slovensko ľuďom, ktorí opustili Ukrajinu v dôsledku vojny, osobitnú formu  ochrany – štatút “dočasného útočiska”. Udelením dočasného útočiska získate tolerovaný pobyt na Slovensku, možnosť pracovať, študovať a prístup k zdravotnej starostlivosti.  O dočasné útočisko môžu požiadať:  Občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom 2022: manželka/manžel občana Ukrajiny, maloleté deti občana Ukrajiny alebo maloleté deti jeho/jej manžela/manželky, rodičia maloletého dieťaťa, ktoré je občanom Ukrajiny, závislí členovia ich domácností. Od 17.3. 2022 môžu o dočasné útočisko požiadať aj cudzinci, ktorí nie sú občanmi Ukrajiny, ale vzťahuje sa na nich jedna z nasledovných podmienok: majú na Ukrajine udelený trvalý pobyt udelený pred 24. februárom 2022 a nemôžu sa za stabilných a bezpečných podmienok vrátiť do krajiny, alebo regiónu pôvodu,  majú na Ukrajine azyl alebo medzinárodnú ochranu udelenú pred 24.2.2022. V tom prípade sa možnosť požiadať o dočasné útočisko vzťahuje aj na ich rodinných príslušníkov, pokiaľ bývali na Ukrajine pred 24.2.2022 – manžel/ka, maloleté deti, a závislí členovia domácnosti. Žiadosť o dočasné útočisko môžete podať: vo veľkokapacitných centrách v Bratislave, Nitre, Humennom a Michalovciach, ktoré sú otvorené nonstop.  Žiadatelia o dočasné útočisko sú z hraničných priechodov prepravení do centier v Humennom alebo Michalovciach, kde vybavia všetky dokumenty na jednom mieste. Z veľkokapacitných centier je zároveň pre vybavených žiadateľov zabezpečená kyvadlová doprava ďalej do ubytovacích zariadení. osobne na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície, ktoré je Vám najbližšie. Adresy a stránkové hodiny si môžete overiť na webovej stránke Ministerstva vnútra. Registrovať sa môžete aj elektronicky pomocou QR kódu alebo prostredníctvom webu Ministerstva vnútra. Po vyplnení elektronického formulára „Registrácia dočasného útočiska“ je potrebné ísť na oddelenie cudzineckej polície alebo do veľkokapacitného centra. Potvrdenie o dočasnom útočisku bude cudzincovi vydané na počkanie.   Podrobné informácie aj s preklikom na registračný formulár: SK / UK / EN Žiadosť musíte podať osobne z dôvodu snímania biometrických údajov. Pri podávaní žiadosti musia byť preto osobne prítomné aj maloleté deti. v prípade, ak máte pri sebe cestovný, identifikačný alebo iný doklad, dočasné útočisko bude poskytnuté na počkanie podľa kapacity daného pracoviska cudzineckej polície V prípade ak nemáte doklady a máte zabezpečené ubytovanie, vyhlásenie môžete podať na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície. O žiadosti o dočasné útočisko bude rozhodnuté do 30 dní.  V prípade, ak nemáte žiadne doklady, a nemáte zabezpečené ubytovanie, je potrebné o dočasné útočisko požiadať na oddelení azylu v Humennom. O žiadosti bude rozhodnuté do 30 dní. Počas tohto obdobia môžete byť ubytovaný v zariadení Migračného úradu v Humennom, kde máte bezplatne zabezpečenú stravu, zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby.   Dočasné útočisko sa poskytuje do 4. marca 2023, automaticky sa predlžuje o 6 mesiacov, najdlhšie však o jeden rok, pokiaľ Rada Európskej únie nerozhodne inak. Po udelení dočasného útočiska Vám bude vydaný DOKLAD O TOLEROVANOM POBYTE (vzor). Doklad si uchovajte pre potreby ubytovateľa, zamestnávateľa, či školy.  VAŠE PRÁVA S DOČASNÝM ÚTOČISKOM: získate tolerovaný pobyt s označením „ODÍDENEC“, získate možnosť pracovať bez pracovného povolenia, získate možnosť sa zapojiť do vzdelávacieho procesu (na maloleté deti sa vzťahuje povinná školská dochádzka), získate prístup k zdravotnej starostlivosti (na základe preukazu žiadateľa o dočasné útočisko alebo dokladu o tolerovanom pobyte udelenom z dôvodu poskytnutia dočasného útočiska), získate prístup k ubytovaniu, získate možnosť získať dávku v hmotnej núdzi a súvisiace príspevky.     Informačný leták Ministerstva vnútra SR (SK/EN, UK)  Manuál ako požiadať o dočasné útočisko  Žiadosť o poskytnutie dočasného útočiska (SK/UA/EN) – potrebné vyplniť v latinke  Často kladené otázky o dočasnom útočisku a porovnanie s azylom (SK/UK/RU/EN)   VIAC RELEVANTNÝCH INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA https://www.ukraineslovakia.sk/   [EN] TEMPORARY REFUGE As of 1 March, Slovakia provides a special form of protection – temporary refuge status – to people fleeing the war in Ukraine. The provision of temporary refuge grants a tolerated stay permit in Slovakia, the right to work or study, and access to healthcare. Who can apply for the temporary refuge: Ukrainian citizens and their family members who resided in Ukraine before 24 February 2022:  wife / husband of a Ukrainian citizen minor children of a Ukrainian citizen or minor children of their spouse parents of a minor child, who is a Ukrainian citizen dependent members of their households As of 17 March 2022, the temporary refuge is also provided to non-Ukrainian citizens meeting one of the following conditions: They were granted permanent residence in Ukraine before 24 February 2022 and cannot return safely to their country/region of origin. They were granted asylum or international protection by Ukraine before 24 February 2022. Their family members (spouse, minor children, dependent members of their household) residing in Ukraine before 24 February 2022 can also apply for a temporary refuge status.   Where to submit temporary refuge applications: large-capacity centers in Humenné, Michalovce and Nitra operating 24/7 People who crossed the border and wish to apply for temporary refuge are transported from border crossing areas to the centers in Humenné and Michalovce, where they can submit all documents required. After submitting the applications, they are provided shuttle transportation to designated accommodation facilities. any nearest Foreign Police Department (Foreign Police currently operates 7am-7pm.)   Temporary refuge will not be granted automatically, you must apply for it either at a border crossing point as you enter the Slovak Republic or at any nearest Foreign Police Office. Minors must also be present when applying for purposes of biometric data acquisition. You can also register electronically using a QR code or via the website  Ministry of Interior. After filling in the electronic form “Registration of temporary refuge”, you need to go to the Foreign Police Office or a large-capacity center. A temporary refuge certificate will be issued to the foreigner while one waits.  ↗ For information and registration form visit SK / UK / EN .    As the police collect biometric data of all the applicants, they need to submit their applications in person. Minors must be present as well. For faster processing of applications for temporary refuge, large-capacity centers have been established in Bratislava, Humenne and Michalovce, which are open 24 hours a day.  Applicants for temporary refuge are transported from the border crossing points to the centers in Humenne or Michalovce, where all documents are processed in one place. At the same time, a shuttle service is provided for processed applicants from the large-capacity centers to the accommodation facilities.  If you have your travel, ID or other required document with you, the temporary refuge will be granted on the spot (the waiting time depends on the workload of the given Foreign Police office) If you do not have any documents with you, but have an accommodation secured in Slovakia, you can submit your application at any Foreing Police Department. If you do not have any documents with you and do not have an accomodation secured, you need to apply for a temporary refuge at the Asylum Department in Humenne. The application will be processed within 30 days. During this period you can stay at the facility of the Migration Office in Humenné, where you are provided free meals, health care and hygiene supplies.   Temporary refuge shall be granted until 4 March 2023 and shall be automatically extended for 6 months, up to a maximum of one year, unless the Council of the European Union decides otherwise. Once you have been granted temporary shelter, you will be issued with a TOLERATED STAY DOCUMENT (sample). Keep the document for the use of your landlord, employer or school. RIGHTS GUARANTEED BY THE TEMPORARY REFUGE STATUS: Tolerated stay permit for a displaced person (“ODÍDENEC”) Right to work without a work permit Access to education (school attendance is compulsory for all minor children) Access to healthcare (provided to those who can present an ID issued to temporary refuge applicants or a document proving that a person has been granted a temporary refuge and a tolerated stay) Accommodation Material Need Benefit and other specific allowances TEMPORARY REFUGE AND TRAVELING If you have been granted temporary refuge in Slovakia, you have the right, but not the obligation, to stay in Slovakia. If you have Ukrainian citizenship, you have the right to travel within the EU for 90 days in one half-year (180 days) on a visa-free basis, and this applies even during the period of temporary refuge. You need to check these 90 days in one half-year period yourself. Leaving the territory of the Slovak Republic does not terminate the temporary refuge. If you are granted temporary refuge in one EU country, you cannot apply for temporary refuge in another EU country, but another EU Member State may grant you another form of protection or residence other than temporary refuge if it chooses to do so. Family reunification is also possible if you have family members in different countries. TEMPORARY REFUGE AND MINORS If a minor is not accompanied by their legal guardian and is staying in Slovakia with a relative or acquaintance, these persons must contact the relevant authority governing social and legal protection of minors – the Office of Labor, Social Affairs and Family – to resolve the custody of the minor child. The Office of Labor, Social Affairs and Family provides them the assistance needed, e. g. helps draft a guardianship petition for a court proceeding, as the guardianship is necessary for a child's access to healthcare and education. As a result, the child can only apply for a temporary refuge after a court appoints their guardian. ACCOMMODATION ADDRESS AND ITS REPORT: You can apply for temporary refuge and it will be granted to you even if you do not yet have a secure address in Slovakia. If you have already secured accommodation in Slovakia when applying for temporary refuge, you must provide one of the following documents when applying for temporary refuge: a declaration of all property owners on the provision of accommodation or, a lease agreement signed with the owner (s) of the property. The signatures on these documents do not have to be certified. We remind you that even a foreigner with temporary refuge is obliged to report his/her address to the locally relevant department of the Foreign Police within 3 working days via this form in person or by post. In the event of a change of address, it is necessary to report this change to the locally relevant department of the Foreign Police of the Police Force. INFORMATION LEAFLET OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE SR (SK / UK / EN) Manual on how to request temporary refuge (SK) Request for temporary refuge (SK / UK / EN) – to be completed in Latin   MORE RELEVANT INFO CAN BE BE FOUND AT https://www.ukraineslovakia.sk/