Aktuality

SPUSTILI SME AKREDITOVANÚ POMOC PRE OBETE NENÁVISTI
SPUSTILI SME AKREDITOVANÚ POMOC PRE OBETE NENÁVISTI

13.01.2022

Pre obete nenávistných trestných činov sme v Lige za ľudské práva od 1.januára 2022 spustili novú akreditovanú službu - Program pomoci obetiam. Akreditáciu Lige za ľudské práva udelilo v decembri 2021 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a to na základe našej žiadosti Ligy za ľudské práva, ktorá obsahovala podrobný popis Projektu pomoci obetiam a našich doterajších skúseností. Od januára tak obete nenávistných trestných činov najmä z radov cudzincov a utečencov nájdu v Lige za ľudské práva bezplatnú právnu a sociálnu pomoc, prípadne pomoc spolupracujúcej psychologičky a advokátky. Poskytovanie bezplatnej pomoci je aktuálne pokryté financovaním v rámci projektu SalamSK, ktorý je podporený z prostriedkov Európskej únie.  Klientom a klientkam sú dostupné informačné materiály (letáky a vysvetľujúce videá) v šiestich jazykových verziách – v slovenskom, anglickom, arabskom, perzskom, ukrajinskom a srbskom jazyku a ktoré budú distribuované na všetky miesta, kde s nimi potenciálne obete môžu prísť do kontaktu. Osoby, ktoré zažili alebo zažívajú nenávistné zaobchádzanie alebo útoky sa môžu na Ligu za ľudské práva obrátiť osobne v každý pracovný deň, na adrese v Bratislave, emailom alebo telefonicky. „Projekt pomoci obetiam nenávistných trestných činov vypĺňa dieru, ktorá v oblasti poskytovania tejto pomoci na Slovensku doteraz existovala najmä vo vzťahu k ľuďom pochádzajúcim z cudziny. Už v priebehu roka 2021 sa na nás obrátilo viacero klientov z rôznych krajín, ktorí vo svojom živote zažívajú nenávistné alebo diskriminačné zaobchádzanie z dôvodu svojho pôvodu alebo náboženstva. Získanie akreditácie nám umožní pomôcť im cielene a efektívne a zlepšiť tak vymožiteľnosť ich práv“, uviedla riaditeľka Ligy za ľudské práva, právnička Zuzana Števulová. „Na nárast útokov voči cudzincom a moslimom a vysokú latenciu – teda nedôveru týchto ľudí v spravodlivosť a teda nenahlasovanie týchto činov polícii reportuje aj posledná správa ECRI – Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii Rady Európy o Slovensku (2020) a my veríme, že sa nám situáciu čoskoro podarí zlepšiť“, dodáva. Na vysvetľujúcom videu pre cudzincov spolupracoval aj odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. Jeho riaditeľ Jozef Halcin hovorí: „Rezort vnútra po celom Slovensku zriadil pre obete trestných činov 16 informačných kancelárií, v ktorých nájdu pomoc, základné informácie či usmernenie v ďalšom konaní aj občania inej národnosti, cudzinci, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu. Nesmieme zabúdať na to, že pri pomoci (nielen) cudzincom v núdzi nesmú existovať žiadne hranice. Je preto našou povinnosťou zvyšovať ich dôveru v naše služby.“ Vo videu vystupuje aj hovorkyňa Mestskej polície Bratislava, ktorá cudzincom vysvetľuje, akým spôsobom im môže pomôcť mestská polícia. Na webovej stránke Ligy za ľudské práva je dostupný aj záznam z webinára, v ktorom popisujeme možnosti dostupnej pomoci a predstavujeme prieskum Islamskej nadácie na Slovensku o skúsenostiach cudzincov a moslimov s nenávisťou na Slovensku. „Podľa nášho prieskumu, až takmer 60% moslimov a moslimiek na Slovensku má skúsenosť s nejakým prejavom nenávisti“, hovorí riaditeľ Islamskej nadácie na Slovensku Mohamad Safwan Hasna. „S Ligou za ľudské práva spolupracujeme na zlepšení situácie, hľadaní riešení a pomoci a podpore tejto komunite“, dodáva. Výsledky prieskumu nájdete v publikácii „Utečenci a migranti ako obete nenávistných trestných činov – prevencia, pomoc a ochrana“ (2021), ktorá je dostupná tu.   Kontaktné osoby pre médiá: Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva, 0907652036, stevulova@hrl.sk Projekt SalamSK - bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávistných trestných činov na Slovensku je podporený z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Práva, Rovnosť a Občianstvo (2014 - 2020).  

Pomoc obetiam nenávistných trestných činov z radov cudzincov, utečencov a moslimov
Pomoc obetiam nenávistných trestných činov z radov cudzincov, utečencov a moslimov

17.12.2021

POMOC OBETIAM NENÁVISTNÝCH TRESTNÝCH ČINOV Z RADOV CUDZINCOV, UTEČENCOV A ĽUDÍ S ISLAMSKÝM VIEROVYZNANÍM  WEBINÁR, 20.12.2021  13:00 – 14:30  Liga za ľudské práva v spolupráci s odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, Ministerstvo vnútra SR, Vás pozýva na webinár k predstaveniu dostupných možností pomoci pre obete nenávistných trestných činov z radov cudzincov, utečencov a ľudí s islamským vierovyznaním.   Program:  13:00 – 13:15: privítanie, úvodné slovo, Z. Števulová, výkonná riaditeľka, Liga za ľudské práva   13:15 – 13:40: Zmapovanie situácie a odporúčania z analýzy “Utečenci a migranti ako obete trestných činov. Prevencia, pomoc a ochrana” a možnosti dostupnej pomoci obetiam v Lige za ľudské práva od 1.1.2022, Liga za ľudské práva  13:40 – 14:00: Možnosti dostupnej pomoci pre obete trestných činov – informačné kancelárie pre obete trestných činov, J. Halcin, riaditeľ, odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, Ministerstvo vnútra SR  14:00 – 14:15: predstavenie výsledkov prieskumu Islamskej nadácie na Slovensku a predstavenie videa a informačných materiálov, Zuzana Hasna, Islamská nadácia na Slovensku, Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva  14:15 – 14:25: diskusia  14:25 – 14:30: ukončenie webinára.     Link na webinár: https://us02web.zoom.us/j/85748536972?pwd=aTRzZTJIRFd6bUdkUjlKT3Z3amp3dz09   Passcode: 006174  Webinár je realizovaný v rámci projektu „SalamSK - Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávistných trestných činov“, ktorý je financovaný z Programu Európskej únie pre Práva, Rovnosť a Občianstvo (2014 – 2020).     

Výzva k situácii na hraniciach s Bieloruskom
Výzva k situácii na hraniciach s Bieloruskom

15.12.2021

V Lige za ľudské práva dlhé mesiace sledujeme situáciu na hraniciach Európskej únie s Bieloruskom. V septembri 2021 sme spoločne s českou organizáciou SIMI - Sdružení pro migraci a integraci zaslali list na poľské veľvyslanectvo v Čechách a na Slovensku a žiadali sme o dôstojné zaobchádzanie a prístup k azylovému konaniu pre týchto ľudí.  Nič sa však nezmenilo, situácia sa zhoršila a ďalší ľudia zomreli.  Preto sme sa v decembri 2021 spoločne s ďalšími organizáciami pripojili k Výzve Európskej rady pre utečencov a exilantov (ECRE) ktorej slovenský preklad je na stiahnutie nižšie.  Spoločne sme tiež pripravili nasledujúcu výzvu pre slovenské političky a politikov, ktorú sme publikovali 15.12.2021 a nájdete ju tu alebo nižšie na stiahnutie. 

PODALI SME PRIPOMIENKY K NOVELE ZÁKONA O AZYLE
PODALI SME PRIPOMIENKY K NOVELE ZÁKONA O AZYLE

24.11.2021

Ministerstvo vnútra SR pripravuje novelu zákona o azyle, ktorú môžete nájsť tu. Pripomienkovať nové znenie zákona o azyle sme rozhodli aj my v Lige za ľudské práva a do konania sme prispeli 8 pripomienkami. Radi by sme Vám aspoň niektoré z nich, tie najzásadnejšie, predstavili. Zmeny pocítia najmä žiadatelia o azyl. V súčasnej dobe sa žiadatelia o azyl môžu zamestnať až po uplynutí 9 mesiacov od podania žiadosti, čo je v súlade s európskym právom najvyššia prípustná lehota. Po novom sa má však táto lehota skrátiť a žiadatelia o azyl by mohli vstúpiť na pracovný trh už po uplynutí 6 mesiacov od podania žiadosti. Téme integrácie cudzincov na trh práce na Slovensku sme sa podrobne venovali v tejto výskumnej štúdií, a v súlade s našimi zisteniami odporúčame, aby sa navrhovaná lehota skrátila na  6o dní od začiatku azylového konania. Uvedené navrhujeme najmä z toho dôvodu, že čím dlhšie je znemožnené žiadateľom o azyl zamestnať sa, tým horšie sú ich vyhliadky na neskoršiu integráciu do spoločnosti a zároveň rastie riziko tzv. "práce na čierno". Výrazné zmeny sa ďalej týkajú oblasti integrácie cudzincov na Slovensku, ktorým už bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Pozitívne hodnotíme, že integrácia sa nebude týkať už len azylantov, ale tieto služby budú poskytované aj cudzincom s doplnkovou ochranou. Novela ustanovuje tzv.  integračný príspevok, ktorí bude azylantom a osobám s DO poskytovaný po dobu šiestich mesiacov.  Výška príspevku je skôr symbolická, a taktiež je potrebné podotknúť, že sa jedná skôr len sformalizovanie obdobného príspevku, ktorý sa na Slovensku už poskytoval v minulosti z prostriedkov  Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.  Okrem tohto dochádza v rámci prvotnej integrácie azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana k inštitucionalizovaniu výučby slovenského jazyka, sociálneho poradenstva, psychologického poradenstva a kurzu kultúrnej orientácie. Navrhované znenie ustanovení zákona upravujúcich prvotnú integráciu však považujeme za príliš vágne.  Navrhli sme preto, aby zákonodárca zaviazal Ministerstvo vnútra SR k tomu, aby vydalo vykonávací predpis, v ktorom bude presne definovaný obsah a forma týchto kurzov a služieb, tak aby bolo zrejmé, na čo konkrétne majú azylanti a osoby s DO právny nárok. Rola štátu pri ochrane tých, ktorí utekajú pre prenasledovaním alebo neľudskými podmienkami na život nekončí udelením azylu alebo posyktnutím doplnkovej ochrany. Štát by mal taktiež zabezpečiť aby boli tieto osoby začlenené do našej spoločnosti a mohli tak viesť nový plnohodnotný život na Slovensku.  Z návrhu novely zákona o azyle je zrejmé, že dôležitosť integrácie cudzincov si uvedomuje aj predklateľ. Preto veríme, že sa bude snažiť o to, aby nebola táto novela premárnenou šancou na zlepšenie aktuálneho stavu integrácie cudzincov, ale aby im uľahčila ich nový začiatok na Slovensku. O nami podaných pripomienkach budeme s Ministerstvom vnútra rokovať 1.12.2021. O výsledku vás budeme informovať.  V prílohe nájdete znenie nami podaných pripomienok.

Neviditeľné ženy?  Rodová rovnosť v oblasti migrácie a integrácie migrantiek na Slovensku
Neviditeľné ženy? Rodová rovnosť v oblasti migrácie a integrácie migrantiek na Slovensku

05.11.2021

Seminár o ženách migrantkách upozorňuje na potrebu zaoberať sa situáciou migrantiek na Slovensku a ich rodovou rovnosťou.

OTVORENÝ LIST POĽSKU
OTVORENÝ LIST POĽSKU

24.09.2021

J.E. Krzysztof Strzałka Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Slovenskej republike Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku Ul. Paulínyho 7, 814 91 Bratislava Slovenská republika   Antoni Jerzy Wrega Chargé d'affaires Velvyslanectví Polské republiky v Praze Valdštejnská 8 118 01 Praha   V Bratislave a v Prahe, 24.septembra 2021   Vaše excelencie,   V mene dvoch rešpektovaných mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú ochranou ľudských práv a práv utečencov/utečeniek, migrantov/migrantiek v Slovenskej republike a v Českej republike a v mene držiteľky medzinárodnej ceny International Women of Courage 2016 (udelenej za obhajobu práv utečencov a migrantov), vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad aktuálnym dianím na poľsko-bieloruskej hranici a pohoršenie nad smrťou štyroch ľudí, ktorí na hranici umreli.   Je neakceptovateľné, aby na spoločných hraniciach Európskej únie umierali ľudia, ktorí sa snažia dostať do bezpečia seba a svoje rodiny. Je tiež neakceptovateľné, aby boli ľudia v migračnej či utečeneckej situácii ponechaní bez pomoci, podpory a vyriešenia ich situácie dlhé týždne a mesiace v priestore medzi hranicami, vonku a bez prístrešia v podmienkach, ktoré odporujú ľudskej dôstojnosti.   Vaše excelencie,   Uvedomujeme si, že Poľsko je v neľahkej situácii. Avšak, akokoľvek nám môže byť nesympatické konanie bieloruského diktátora Alexandra Lukašenka a jeho snaha destabilizovať Vašu krajinu prostredníctvom organizovania príchodu migrantov a migrantiek na poľské, litovské a lotyšské hranice, je potrebné si uvedomiť, že ľudia v migračnej situácii, ktorí sa na hraniciach nachádzajú, nie sú vinníci, ale obete danej situácie a že boli zneužití a zneužité na politické súboje. Je neakceptovateľné, aby obete zaplatili svojimi životmi za zlomyseľné konanie prezidenta Lukašenka, ktorému na ich životoch nezáleží a vníma ich len ako obyčajný nástroj svojich hier.   Poľsko, rovnako ako Slovensko a Česká republika je členská krajina Európskej únie, ktorá si ctí medzinárodné právo a ochraňuje ľudské práva a slobody každého jedného človeka bez rozdielu. Nemusíme Vám obsiahlo vymenúvať všetky záväzky voči migrantom a utečencom, ku ktorým sa všetky tri naše krajiny zaviazali, veríme, že tieto sú Vám veľmi dobre známe.  Rovnako ako my uznávate, že každý človek bez rozdielu má právo na zachovanie svojej ľudskej dôstojnosti, na prístup k azylovému konaniu, ale aj právo na ochranu svojho života a zdravia.   Dodržiavanie týchto záväzkov a princípov nie je možné očakávať od režimu v Bielorusku. Naše krajiny sa však od bieloruského režimu zásadne odlišujú a preto od našich vládnych predstaviteľov a predstaviteliek očakávame úplne iné správanie, také, ktoré je hlboko ukotvené v morálnych princípoch a zásadách, ku ktorým sme sa po páde železnej opony prihlásili.   Vaše excelencie, dnes ste to Vy, Vaše politické vedenie, Vaša krajina, od ktorých v tomto momente očakávame, že budete príkladom morálky, ochrany ľudských práv a ľudskej dôstojnosti každého človeka, vrátane ľudí v migračnej situácii, ktorí sa v hrozných podmienkach nachádzajú – a umierajú - na Vašich hraniciach. Je potrebné, aby ste tento príklad, ľudskosť a solidaritu ukázali aj v našom mene, v mene Európskej únie a v mene krajín V4 a k tomu Vás dôrazne vyzývame.   Vyzývame Vás k tomu, aby ste ľuďom v migračnej situácii poskytli potrebnú pomoc, prístrešie, prístup k zdravotníckemu ošetreniu, prístup k medzinárodným a mimovládnym organizáciám a prístup k azylovému konaniu. Štyrom ľuďom, ktorí pri Vašej hranici umreli, už život nikto a nič nevráti. No ešte stále môžeme zachrániť ďalších, ktorí sa na tej hranici utiekajú k bezpečiu a ochrane, ktoré pre nich symbolizuje Poľsko a ďalšie krajiny Európskej únie a predísť tak ďalšej tragédii. Apelujeme na Vás, aby ste im pomohli a vyzývame Vás, aby ste sa nebáli prejaviť ľudskosť a solidaritu.   S úctou,   Magda Faltová, riaditeľka, Sdružení pro integraci a migraci / Association for integration and migration, Česká republika     Barbora Meššová, riaditeľka, Liga za ľudské práva / Human Rights League, Slovenská republika     Zuzana Števulová, držiteľka medzinárodnej ceny International Women of Courage 2016 udelenej administratívou prezidenta USA Baracka Obamu.  

VLÁDA SCHVÁLILA NOVÚ MIGRAČNÚ POLITIKU S VÝHĽADOM DO ROKU 2025
VLÁDA SCHVÁLILA NOVÚ MIGRAČNÚ POLITIKU S VÝHĽADOM DO ROKU 2025

14.09.2021

V stredu, 8. septembra 2021, schválila vláda novú Migračnú politiku SR s výhľadom do roku 2025.

PONÚKNIME BEZPEČIE ĽUĎOM Z AFGANISTANU
PONÚKNIME BEZPEČIE ĽUĎOM Z AFGANISTANU

20.08.2021

Slovenské mimovládne organizácie Liga za ľudské práva a Mareena iniciovali výzvu vláde Slovenskej republiky, aby poskytla bezpečie ďalším ľuďom z Afganistanu. Majú desiatky mien.

Vypočujte si nový podcast
Vypočujte si nový podcast

18.06.2021

20. jún je svetovým dňom utečencov a pri tejto príležitosti by sme vám chceli predstaviť náš IKEA program pre utečencov. Vypočuť IKEA podcast alebo dozvedieť sa viac o našom programe na podporu pracovných zručností utečencov môžete v časti o inciatívach v programe Skills for Employment. IKEA podcast si pozriete tu: https://www.youtube.com/watch?v=Z0DmzdYWVXc Foto: IKEA

Nová publikácia:
Nová publikácia: "Integrácia utečencov na trh práce na Slovensku"

15.03.2021

Vydali sme Výskumnú štúdiu a Pozičný dokument o stave pracovnej integrácie utečencov na Slovensku. Prečítajte si o integrácii utečencov na trh práce, výskumných zisteniach, identifikovaných príkladoch dobrej praxe zo zahraničia a odporúčaniach respondentov a respondentiek nášho výskumu.