Aktuality

Novela zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky
Novela zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky

20.08.2020

Dnes, 20.08.2020, je posledný deň na využitie možnosti pripomienkovať návrh novely zákona o štátnom občianstve, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo vnútra SR. Do tohto procesu sme sa rozhodli zapojiť aj my v Lige za ľudské práva, pričom sme doňho prispeli 21 pripomienkami.

Eleonóra Ďurišinová:
Eleonóra Ďurišinová: "Občas mám pocit, že robím strašne málo a nie je to vidieť, ale občas mi niekto napíše alebo povie „ďakujem“ a zase mám pocit, že to čo robím, niekto naozaj potrebuje."

19.08.2020

Volám sa Eleonóra. Som Ukrajinka. Žijem na Slovenku už 6 rokov. Za tento čas som stihla dokončiť vysokú školu, doktorandské štúdium, založiť si rodinu, nájsť si skvelých kamarátov a pomôcť desiatkam ľudí v otázkach migrácie. Keď sa nad týmto zamyslím, stalo sa toho celkom dosť. Ale ako sa to začalo?

Mediálne raňajky k Analýze aktuálnej azylovej, migračnej a integračnej politiky SR
Mediálne raňajky k Analýze aktuálnej azylovej, migračnej a integračnej politiky SR

14.08.2020

Liga za ľudské práva zorganizovala dňa 14.08.2020 o 10.00 hod. raňajky pre novinárov, v rámci ktorých predstavila analýzu aktuálnej azylovej, migračnej a integračnej politiky SR a odporúčania k novej migračnej politike Slovenskej republiky.

Sayantan Roy:
Sayantan Roy: "Môj život na Slovensku pred a po vypuknutí COVID-19"

13.08.2020

Moje meno je Sayantan Roy, pochádzam z Indie. Študujem strojné inžinierstvo na bakalárskom stupni na Technickej univerzite v Košiciach.

Aktuálne štatistiky o pobyte cudzincov žijúcich na Slovensku
Aktuálne štatistiky o pobyte cudzincov žijúcich na Slovensku

11.08.2020

Prinášame Vám aktuálny prehľad o počte cudzincov žijúcich na Slovensku v rozdelení podľa štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ, ich medziročný nárast a podieľ na počte obyvateľstva SR. Spracované infografiky obsahujú taktiež počet štátnych príslušníkov tretích krajín v rozdelení podľa jednotlivých typov pobytov, účelov prechodného pobytu, najčastejších krajín pôvodu a rozmiestnení v rámci jednotlivých krajov na Slovensku.  Pri vypracovaní infografík sme čerpali z verejne dostupných informácií publikovaných v Štatistickom prehľade legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike za prvý polrok roku 2020, ktorý vypracoval Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. Viac štatistických informácií k pobytu cudzincov na Slovensku môžete nájsť na stránke Ministerstva vnútra SR TU.      

Letný tábor pre Hamziho, záchrana pre Khadru
Letný tábor pre Hamziho, záchrana pre Khadru

21.07.2020

O Khadre a jej synčekovi sme na Dobrej krajine písali už v roku 2016. Je leto 2020, Hamzi už má 8 rokov a chodí do školy. Khadra potrebuje pracovať aj cez leto, aby uživila rodinu, avšak nemá peniaze na denný tábor pre syna, preto Vás znovu prosíme o pomoc.

Vydali sme Analýzu azylovej, migračnej a integračnej politiky SR
Vydali sme Analýzu azylovej, migračnej a integračnej politiky SR

30.06.2020

V rámci projektu Migračný kompas sme analyzovali súčasné nastavenie azylovej, migračnej a integračnej politiky SR, ako aj aktuálne trendy a výzvy v oblasti azylu, imigrácie a integrácie utečencov a cudzincov na Slovensku. V dokumente Analýza situácie a odporúčania vo vzťahu k nastaveniu azylovej, migračnej a integračnej politiky v SR si môžete prečítať naše zistenia, závery a odporúčania.

Poďakovanie a ocenenie činnosti verejnej ochrankyne práv
Poďakovanie a ocenenie činnosti verejnej ochrankyne práv

19.05.2020

Verejná ochrankyňa práv Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. Grösslingová 35 811 09 Bratislava - Staré Mesto   V Košiciach dňa 19.05.2020   Vec: Ocenenie činnosti a odporúčaní v Správe o činnosti za obdobie roka 2019 a v Návrhoch odporúčaní verejnej ochrankyne práv Národnej rade SR   Vážená profesorka Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv,   týmto listom by som Vám v mene občianskeho združenia Liga za ľudské práva, ktoré sa venuje ochrane práv utečencov a migrantov na Slovensku, chcela vyjadriť vďaku za Vašu činnosť v uplynulom roku 2019, oceniť, že sa venujete ochrane práv tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti a vyjadriť našu podporu Vašim návrhom, ktoré ste predložili Národnej rade SR. Základné ľudské práva, ktorých sa priamo Vaša činnosť dotýka, patria podľa medzinárodných záväzkov SR a Ústavy SR každej ľudskej bytosti bez rozdielu. Ďakujeme, že Váš úrad venuje pozornosť právnym problémom, ktorým na Slovensku čelia tí najzraniteľnejší. Osobitne nás teší, že neprehliadate ani tých, ktorým sa venujeme v našej práci my, migrantov. Vaša správa o činnosti za rok 2019 sa, okrem iných dôležitých tém a podnetov, venuje aj preskúmavaniu dodržiavania práv migrantov na území SR, vrátane činnosti cudzineckej polície, monitoringu nútených návratov, bezpečnostných dôvodov v prípadoch zamietnutia žiadosti o pobyt, či otázke štátneho občianstva. V týchto témach sa aj my angažujeme, zastupujeme klientov v konaniach pred štátnymi orgánmi alebo súdmi. Sami sme viackrát podávali aj Vášmu úradu alebo sme k tomuto kroku nasmerovali našich klientov. Jednoznačne oceňujeme aj Vaše odporúčania vo vzťahu k LGBTI osobám. Neuznávanie právnych zväzkov (manželstvo, registrované partnerstvo) párov rovnakého pohlavia a s tým súvisiacu nemožnosť získať na Slovensku pobyt, alebo tu užívať práva s takýmto zväzkom súvisiace, dlhodobo vnímame ako problém, ktorému čelia mnohí naši klienti – LGBTI migranti. Chceli by sme týmto listom vyjadriť podporu Vami navrhnutým odporúčaniam, v oblastiach, ktorým sa aj my v našej činnosti venujeme. Konkrétne podporujeme Váš návrh na vytvorenie právneho rámca pre minimálny štandard uznania spolužitia párov rovnakého pohlavia; právo na udelenie trvalého pobytu manželovi občana SR bez ohľadu na jeho/jej sexuálnu orientáciu; zriadenie nezávislého orgánu na vyšetrovanie policajných postupov voči fyzickým osobám, resp. posilnenie nezávislosti Úradu inšpekčnej služby; vytvorenie nezávislého a efektívneho systému monitorovania nútených návratov; zmenu právnej úpravy overovania ovládania slovenského jazyka v rámci konania o udelenie štátneho občianstva v záujme právnej istoty žiadateľov; zriadenie národného preventívneho mechanizmu s cieľom zabezpečiť pravidelnú a systematickú kontrolu zariadení, v ktorých sa nachádzajú osoby pozbavené na osobnej slobode v súlade s Opčným protokolom CAT. Veľmi podporujeme tiež Váš právny názor pokiaľ ide o absenciu odôvodnenia v prípadoch, kde figurujú bezpečnostné dôvody ako dôvod pre zamietnutie žiadosti cudzinca o udelenie pobytu. Váš úrad konštatoval rozpor právnej úpravy s čl. 46 Ústavy a požiadali ste o vydanie usmernenia pre OCP PZ ako postupovať v takýchto konaniach, aby konanie a rozhodnutie bolo súladné s judikatúrou Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR. Stotožňujeme sa aj s Vašim právnym názorom vysloveným k neuznávaniu cestovných dokladov štátnych príslušníkov Somálska. Z týchto dôvodov musíme vyjadriť poľutovanie nad tým, že poslanci Národnej rady SR neodobrili Vašu Správu o činnosti za rok 2019. Zastávame názor, že ide o veľké nepochopenie Vašej činnosti, a odignorovanie problémov obyvateľov Slovenska, ktorí sa na Vás obrátili svojimi podnetmi vo veci porušenia ich práv, ako na nezávislý štátny orgán, v nádeji, že im pomôžete dosiahnuť nápravu a spravodlivosť. Váš mandát je veľmi dôležitý, prosím, nevzdávajte sa! V Lige za ľudské práva plne podporujeme Vaše odporúčania ako aktívni občania a občianky tejto krajiny, ktorým záleží na stave dodržiavania ľudských práv všetkých ľudí, ktorí sa nachádzajú na území SR, bez rozdielu a diskriminácie.     S vďakou a úctou, Mgr. Barbora Meššová, riaditeľka OZ Liga za ľudské práva