Aktuality

PODALI SME PRIPOMIENKY K NOVELE ZÁKONA O AZYLE
PODALI SME PRIPOMIENKY K NOVELE ZÁKONA O AZYLE

24.11.2021

Ministerstvo vnútra SR pripravuje novelu zákona o azyle, ktorú môžete nájsť tu. Pripomienkovať nové znenie zákona o azyle sme rozhodli aj my v Lige za ľudské práva a do konania sme prispeli 8 pripomienkami. Radi by sme Vám aspoň niektoré z nich, tie najzásadnejšie, predstavili. Zmeny pocítia najmä žiadatelia o azyl. V súčasnej dobe sa žiadatelia o azyl môžu zamestnať až po uplynutí 9 mesiacov od podania žiadosti, čo je v súlade s európskym právom najvyššia prípustná lehota. Po novom sa má však táto lehota skrátiť a žiadatelia o azyl by mohli vstúpiť na pracovný trh už po uplynutí 6 mesiacov od podania žiadosti. Téme integrácie cudzincov na trh práce na Slovensku sme sa podrobne venovali v tejto výskumnej štúdií, a v súlade s našimi zisteniami odporúčame, aby sa navrhovaná lehota skrátila na  6o dní od začiatku azylového konania. Uvedené navrhujeme najmä z toho dôvodu, že čím dlhšie je znemožnené žiadateľom o azyl zamestnať sa, tým horšie sú ich vyhliadky na neskoršiu integráciu do spoločnosti a zároveň rastie riziko tzv. "práce na čierno". Výrazné zmeny sa ďalej týkajú oblasti integrácie cudzincov na Slovensku, ktorým už bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Pozitívne hodnotíme, že integrácia sa nebude týkať už len azylantov, ale tieto služby budú poskytované aj cudzincom s doplnkovou ochranou. Novela ustanovuje tzv.  integračný príspevok, ktorí bude azylantom a osobám s DO poskytovaný po dobu šiestich mesiacov.  Výška príspevku je skôr symbolická, a taktiež je potrebné podotknúť, že sa jedná skôr len sformalizovanie obdobného príspevku, ktorý sa na Slovensku už poskytoval v minulosti z prostriedkov  Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.  Okrem tohto dochádza v rámci prvotnej integrácie azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana k inštitucionalizovaniu výučby slovenského jazyka, sociálneho poradenstva, psychologického poradenstva a kurzu kultúrnej orientácie. Navrhované znenie ustanovení zákona upravujúcich prvotnú integráciu však považujeme za príliš vágne.  Navrhli sme preto, aby zákonodárca zaviazal Ministerstvo vnútra SR k tomu, aby vydalo vykonávací predpis, v ktorom bude presne definovaný obsah a forma týchto kurzov a služieb, tak aby bolo zrejmé, na čo konkrétne majú azylanti a osoby s DO právny nárok. Rola štátu pri ochrane tých, ktorí utekajú pre prenasledovaním alebo neľudskými podmienkami na život nekončí udelením azylu alebo posyktnutím doplnkovej ochrany. Štát by mal taktiež zabezpečiť aby boli tieto osoby začlenené do našej spoločnosti a mohli tak viesť nový plnohodnotný život na Slovensku.  Z návrhu novely zákona o azyle je zrejmé, že dôležitosť integrácie cudzincov si uvedomuje aj predklateľ. Preto veríme, že sa bude snažiť o to, aby nebola táto novela premárnenou šancou na zlepšenie aktuálneho stavu integrácie cudzincov, ale aby im uľahčila ich nový začiatok na Slovensku. O nami podaných pripomienkach budeme s Ministerstvom vnútra rokovať 1.12.2021. O výsledku vás budeme informovať.  V prílohe nájdete znenie nami podaných pripomienok.

Neviditeľné ženy?  Rodová rovnosť v oblasti migrácie a integrácie migrantiek na Slovensku
Neviditeľné ženy? Rodová rovnosť v oblasti migrácie a integrácie migrantiek na Slovensku

05.11.2021

Seminár o ženách migrantkách upozorňuje na potrebu zaoberať sa situáciou migrantiek na Slovensku a ich rodovou rovnosťou.

OTVORENÝ LIST POĽSKU
OTVORENÝ LIST POĽSKU

24.09.2021

J.E. Krzysztof Strzałka Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Slovenskej republike Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku Ul. Paulínyho 7, 814 91 Bratislava Slovenská republika   Antoni Jerzy Wrega Chargé d'affaires Velvyslanectví Polské republiky v Praze Valdštejnská 8 118 01 Praha   V Bratislave a v Prahe, 24.septembra 2021   Vaše excelencie,   V mene dvoch rešpektovaných mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú ochranou ľudských práv a práv utečencov/utečeniek, migrantov/migrantiek v Slovenskej republike a v Českej republike a v mene držiteľky medzinárodnej ceny International Women of Courage 2016 (udelenej za obhajobu práv utečencov a migrantov), vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad aktuálnym dianím na poľsko-bieloruskej hranici a pohoršenie nad smrťou štyroch ľudí, ktorí na hranici umreli.   Je neakceptovateľné, aby na spoločných hraniciach Európskej únie umierali ľudia, ktorí sa snažia dostať do bezpečia seba a svoje rodiny. Je tiež neakceptovateľné, aby boli ľudia v migračnej či utečeneckej situácii ponechaní bez pomoci, podpory a vyriešenia ich situácie dlhé týždne a mesiace v priestore medzi hranicami, vonku a bez prístrešia v podmienkach, ktoré odporujú ľudskej dôstojnosti.   Vaše excelencie,   Uvedomujeme si, že Poľsko je v neľahkej situácii. Avšak, akokoľvek nám môže byť nesympatické konanie bieloruského diktátora Alexandra Lukašenka a jeho snaha destabilizovať Vašu krajinu prostredníctvom organizovania príchodu migrantov a migrantiek na poľské, litovské a lotyšské hranice, je potrebné si uvedomiť, že ľudia v migračnej situácii, ktorí sa na hraniciach nachádzajú, nie sú vinníci, ale obete danej situácie a že boli zneužití a zneužité na politické súboje. Je neakceptovateľné, aby obete zaplatili svojimi životmi za zlomyseľné konanie prezidenta Lukašenka, ktorému na ich životoch nezáleží a vníma ich len ako obyčajný nástroj svojich hier.   Poľsko, rovnako ako Slovensko a Česká republika je členská krajina Európskej únie, ktorá si ctí medzinárodné právo a ochraňuje ľudské práva a slobody každého jedného človeka bez rozdielu. Nemusíme Vám obsiahlo vymenúvať všetky záväzky voči migrantom a utečencom, ku ktorým sa všetky tri naše krajiny zaviazali, veríme, že tieto sú Vám veľmi dobre známe.  Rovnako ako my uznávate, že každý človek bez rozdielu má právo na zachovanie svojej ľudskej dôstojnosti, na prístup k azylovému konaniu, ale aj právo na ochranu svojho života a zdravia.   Dodržiavanie týchto záväzkov a princípov nie je možné očakávať od režimu v Bielorusku. Naše krajiny sa však od bieloruského režimu zásadne odlišujú a preto od našich vládnych predstaviteľov a predstaviteliek očakávame úplne iné správanie, také, ktoré je hlboko ukotvené v morálnych princípoch a zásadách, ku ktorým sme sa po páde železnej opony prihlásili.   Vaše excelencie, dnes ste to Vy, Vaše politické vedenie, Vaša krajina, od ktorých v tomto momente očakávame, že budete príkladom morálky, ochrany ľudských práv a ľudskej dôstojnosti každého človeka, vrátane ľudí v migračnej situácii, ktorí sa v hrozných podmienkach nachádzajú – a umierajú - na Vašich hraniciach. Je potrebné, aby ste tento príklad, ľudskosť a solidaritu ukázali aj v našom mene, v mene Európskej únie a v mene krajín V4 a k tomu Vás dôrazne vyzývame.   Vyzývame Vás k tomu, aby ste ľuďom v migračnej situácii poskytli potrebnú pomoc, prístrešie, prístup k zdravotníckemu ošetreniu, prístup k medzinárodným a mimovládnym organizáciám a prístup k azylovému konaniu. Štyrom ľuďom, ktorí pri Vašej hranici umreli, už život nikto a nič nevráti. No ešte stále môžeme zachrániť ďalších, ktorí sa na tej hranici utiekajú k bezpečiu a ochrane, ktoré pre nich symbolizuje Poľsko a ďalšie krajiny Európskej únie a predísť tak ďalšej tragédii. Apelujeme na Vás, aby ste im pomohli a vyzývame Vás, aby ste sa nebáli prejaviť ľudskosť a solidaritu.   S úctou,   Magda Faltová, riaditeľka, Sdružení pro integraci a migraci / Association for integration and migration, Česká republika     Barbora Meššová, riaditeľka, Liga za ľudské práva / Human Rights League, Slovenská republika     Zuzana Števulová, držiteľka medzinárodnej ceny International Women of Courage 2016 udelenej administratívou prezidenta USA Baracka Obamu.  

VLÁDA SCHVÁLILA NOVÚ MIGRAČNÚ POLITIKU S VÝHĽADOM DO ROKU 2025
VLÁDA SCHVÁLILA NOVÚ MIGRAČNÚ POLITIKU S VÝHĽADOM DO ROKU 2025

14.09.2021

V stredu, 8. septembra 2021, schválila vláda novú Migračnú politiku SR s výhľadom do roku 2025.

PONÚKNIME BEZPEČIE ĽUĎOM Z AFGANISTANU
PONÚKNIME BEZPEČIE ĽUĎOM Z AFGANISTANU

20.08.2021

Slovenské mimovládne organizácie Liga za ľudské práva a Mareena iniciovali výzvu vláde Slovenskej republiky, aby poskytla bezpečie ďalším ľuďom z Afganistanu. Majú desiatky mien.

Vypočujte si nový podcast
Vypočujte si nový podcast

18.06.2021

20. jún je svetovým dňom utečencov a pri tejto príležitosti by sme vám chceli predstaviť náš IKEA program pre utečencov. Vypočuť IKEA podcast alebo dozvedieť sa viac o našom programe na podporu pracovných zručností utečencov môžete v časti o inciatívach v programe Skills for Employment. IKEA podcast si pozriete tu: https://www.youtube.com/watch?v=Z0DmzdYWVXc Foto: IKEA

Nová publikácia:
Nová publikácia: "Integrácia utečencov na trh práce na Slovensku"

15.03.2021

Vydali sme Výskumnú štúdiu a Pozičný dokument o stave pracovnej integrácie utečencov na Slovensku. Prečítajte si o integrácii utečencov na trh práce, výskumných zisteniach, identifikovaných príkladoch dobrej praxe zo zahraničia a odporúčaniach respondentov a respondentiek nášho výskumu.

Správa zo záverečnej online konferencie KapaCITY
Správa zo záverečnej online konferencie KapaCITY

11.03.2021

24. - 25. februára 2021

Elena Gallová Kriglerová: Integrovaná spoločnosť znamená spájanie a zodpovednosť
Elena Gallová Kriglerová: Integrovaná spoločnosť znamená spájanie a zodpovednosť

11.03.2021

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) vzniklo v roku 2005 s cieľom prispievať svojimi výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti.

Kultúrna mediácia na Slovensku
Kultúrna mediácia na Slovensku

11.03.2021

“Sprostredkovať nevysloviteľné je umením.”  Johann Wolfgang von Goethe