Aktuality

Чи втікали Ви від війни в Україні?/ Вы бежали от войны в Украине?/Have you fled the war in Ukraine?
Чи втікали Ви від війни в Україні?/ Вы бежали от войны в Украине?/Have you fled the war in Ukraine?

24.08.2022

Опитування Агентства Європейського Союзу з питань основоположних прав (FRA) серед тимчасово переміщених осіб з України

INTEGRAČNÉ CENTRUM V KOŠICIACH - REZERVAČNÝ SYSTÉM
INTEGRAČNÉ CENTRUM V KOŠICIACH - REZERVAČNÝ SYSTÉM

28.06.2022

20. júna 2022 na Medzinárodný deň utečencov sme otvorili Integračné centrum košického kraja na Strojárenskej 3 v Košiciach, ktoré bude k dispozícii pre cudzinky a cudzincov, ktorí sa v Košiciach a okolí usadili, v dnešnej dobe osobitne pre tých, ktorí odišli pred vojnou z Ukrajiny. Link na rezervačný systém: https://integracne-centrum.reservio.com/booking

VYDALI SME PUBLIKÁCIU O VÝMENÁCH POLICAJNÝCH ŠÉFOV
VYDALI SME PUBLIKÁCIU O VÝMENÁCH POLICAJNÝCH ŠÉFOV

31.05.2022

Pozreli sme sa na výmeny riaditeľov a zástupcov riaditeľov okresných a krajských policajných riaditeľstiev v rokoch 2002 - 2021. Zaujímali sme sa aj o štatistiky výkonnosti a na právnej analýze sme spolupracovali pod vedením Inštitútu SGI pre dobre spravovanú spoločnosť @institut.sgi Veronika Prachárová, Barbora Meššová a Pavol Lacko napísali publikáciu, v ktorej nájdete zistenia nášho výskumu: bit.ly/Policajti, prípadne sa dá stiahnuť nižšie v dokumentoch na stiahnutie.  Za podporu ďakujeme Fondu pre transparentné Slovensko Nadácia Pontis.  

DOČASNÉ ÚTOČISKO / TEMPORARY REFUGE
DOČASNÉ ÚTOČISKO / TEMPORARY REFUGE

07.04.2022

[ENGLISH BELOW]  Od 1.3. 2022 poskytuje Slovensko ľuďom, ktorí opustili Ukrajinu v dôsledku vojny, osobitnú formu  ochrany – štatút “dočasného útočiska”. Udelením dočasného útočiska získate tolerovaný pobyt na Slovensku, možnosť pracovať, študovať a prístup k zdravotnej starostlivosti.  O dočasné útočisko môžu požiadať:  Občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom 2022: manželka/manžel občana Ukrajiny, maloleté deti občana Ukrajiny alebo maloleté deti jeho/jej manžela/manželky, rodičia maloletého dieťaťa, ktoré je občanom Ukrajiny, závislí členovia ich domácností. Od 17.3. 2022 môžu o dočasné útočisko požiadať aj cudzinci, ktorí nie sú občanmi Ukrajiny, ale vzťahuje sa na nich jedna z nasledovných podmienok: majú na Ukrajine udelený trvalý pobyt udelený pred 24. februárom 2022 a nemôžu sa za stabilných a bezpečných podmienok vrátiť do krajiny, alebo regiónu pôvodu,  majú na Ukrajine azyl alebo medzinárodnú ochranu udelenú pred 24.2.2022. V tom prípade sa možnosť požiadať o dočasné útočisko vzťahuje aj na ich rodinných príslušníkov, pokiaľ bývali na Ukrajine pred 24.2.2022 – manžel/ka, maloleté deti, a závislí členovia domácnosti. Žiadosť o dočasné útočisko môžete podať: vo veľkokapacitných centrách v Bratislave, Nitre, Humennom a Michalovciach, ktoré sú otvorené nonstop.  Žiadatelia o dočasné útočisko sú z hraničných priechodov prepravení do centier v Humennom alebo Michalovciach, kde vybavia všetky dokumenty na jednom mieste. Z veľkokapacitných centier je zároveň pre vybavených žiadateľov zabezpečená kyvadlová doprava ďalej do ubytovacích zariadení. osobne na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície, ktoré je Vám najbližšie. Adresy a stránkové hodiny si môžete overiť na webovej stránke Ministerstva vnútra. Registrovať sa môžete aj elektronicky pomocou QR kódu alebo prostredníctvom webu Ministerstva vnútra. Po vyplnení elektronického formulára „Registrácia dočasného útočiska“ je potrebné ísť na oddelenie cudzineckej polície alebo do veľkokapacitného centra. Potvrdenie o dočasnom útočisku bude cudzincovi vydané na počkanie.   Podrobné informácie aj s preklikom na registračný formulár: SK / UK / EN Žiadosť musíte podať osobne z dôvodu snímania biometrických údajov. Pri podávaní žiadosti musia byť preto osobne prítomné aj maloleté deti. v prípade, ak máte pri sebe cestovný, identifikačný alebo iný doklad, dočasné útočisko bude poskytnuté na počkanie podľa kapacity daného pracoviska cudzineckej polície V prípade ak nemáte doklady a máte zabezpečené ubytovanie, vyhlásenie môžete podať na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície. O žiadosti o dočasné útočisko bude rozhodnuté do 30 dní.  V prípade, ak nemáte žiadne doklady, a nemáte zabezpečené ubytovanie, je potrebné o dočasné útočisko požiadať na oddelení azylu v Humennom. O žiadosti bude rozhodnuté do 30 dní. Počas tohto obdobia môžete byť ubytovaný v zariadení Migračného úradu v Humennom, kde máte bezplatne zabezpečenú stravu, zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby.   Dočasné útočisko sa poskytuje do 4. marca 2023, automaticky sa predlžuje o 6 mesiacov, najdlhšie však o jeden rok, pokiaľ Rada Európskej únie nerozhodne inak. Po udelení dočasného útočiska Vám bude vydaný DOKLAD O TOLEROVANOM POBYTE (vzor). Doklad si uchovajte pre potreby ubytovateľa, zamestnávateľa, či školy.  VAŠE PRÁVA S DOČASNÝM ÚTOČISKOM: získate tolerovaný pobyt s označením „ODÍDENEC“, získate možnosť pracovať bez pracovného povolenia, získate možnosť sa zapojiť do vzdelávacieho procesu (na maloleté deti sa vzťahuje povinná školská dochádzka), získate prístup k zdravotnej starostlivosti (na základe preukazu žiadateľa o dočasné útočisko alebo dokladu o tolerovanom pobyte udelenom z dôvodu poskytnutia dočasného útočiska), získate prístup k ubytovaniu, získate možnosť získať dávku v hmotnej núdzi a súvisiace príspevky.     Informačný leták Ministerstva vnútra SR (SK/EN, UK)  Manuál ako požiadať o dočasné útočisko  Žiadosť o poskytnutie dočasného útočiska (SK/UA/EN) – potrebné vyplniť v latinke  Často kladené otázky o dočasnom útočisku a porovnanie s azylom (SK/UK/RU/EN)   VIAC RELEVANTNÝCH INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA https://www.ukraineslovakia.sk/   [EN] TEMPORARY REFUGE As of 1 March, Slovakia provides a special form of protection – temporary refuge status – to people fleeing the war in Ukraine. The provision of temporary refuge grants a tolerated stay permit in Slovakia, the right to work or study, and access to healthcare. Who can apply for the temporary refuge: Ukrainian citizens and their family members who resided in Ukraine before 24 February 2022:  wife / husband of a Ukrainian citizen minor children of a Ukrainian citizen or minor children of their spouse parents of a minor child, who is a Ukrainian citizen dependent members of their households As of 17 March 2022, the temporary refuge is also provided to non-Ukrainian citizens meeting one of the following conditions: They were granted permanent residence in Ukraine before 24 February 2022 and cannot return safely to their country/region of origin. They were granted asylum or international protection by Ukraine before 24 February 2022. Their family members (spouse, minor children, dependent members of their household) residing in Ukraine before 24 February 2022 can also apply for a temporary refuge status.   Where to submit temporary refuge applications: large-capacity centers in Humenné, Michalovce and Nitra operating 24/7 People who crossed the border and wish to apply for temporary refuge are transported from border crossing areas to the centers in Humenné and Michalovce, where they can submit all documents required. After submitting the applications, they are provided shuttle transportation to designated accommodation facilities. any nearest Foreign Police Department (Foreign Police currently operates 7am-7pm.)   Temporary refuge will not be granted automatically, you must apply for it either at a border crossing point as you enter the Slovak Republic or at any nearest Foreign Police Office. Minors must also be present when applying for purposes of biometric data acquisition. You can also register electronically using a QR code or via the website  Ministry of Interior. After filling in the electronic form “Registration of temporary refuge”, you need to go to the Foreign Police Office or a large-capacity center. A temporary refuge certificate will be issued to the foreigner while one waits.  ↗ For information and registration form visit SK / UK / EN .    As the police collect biometric data of all the applicants, they need to submit their applications in person. Minors must be present as well. For faster processing of applications for temporary refuge, large-capacity centers have been established in Bratislava, Humenne and Michalovce, which are open 24 hours a day.  Applicants for temporary refuge are transported from the border crossing points to the centers in Humenne or Michalovce, where all documents are processed in one place. At the same time, a shuttle service is provided for processed applicants from the large-capacity centers to the accommodation facilities.  If you have your travel, ID or other required document with you, the temporary refuge will be granted on the spot (the waiting time depends on the workload of the given Foreign Police office) If you do not have any documents with you, but have an accommodation secured in Slovakia, you can submit your application at any Foreing Police Department. If you do not have any documents with you and do not have an accomodation secured, you need to apply for a temporary refuge at the Asylum Department in Humenne. The application will be processed within 30 days. During this period you can stay at the facility of the Migration Office in Humenné, where you are provided free meals, health care and hygiene supplies.   Temporary refuge shall be granted until 4 March 2023 and shall be automatically extended for 6 months, up to a maximum of one year, unless the Council of the European Union decides otherwise. Once you have been granted temporary shelter, you will be issued with a TOLERATED STAY DOCUMENT (sample). Keep the document for the use of your landlord, employer or school. RIGHTS GUARANTEED BY THE TEMPORARY REFUGE STATUS: Tolerated stay permit for a displaced person (“ODÍDENEC”) Right to work without a work permit Access to education (school attendance is compulsory for all minor children) Access to healthcare (provided to those who can present an ID issued to temporary refuge applicants or a document proving that a person has been granted a temporary refuge and a tolerated stay) Accommodation Material Need Benefit and other specific allowances TEMPORARY REFUGE AND TRAVELING If you have been granted temporary refuge in Slovakia, you have the right, but not the obligation, to stay in Slovakia. If you have Ukrainian citizenship, you have the right to travel within the EU for 90 days in one half-year (180 days) on a visa-free basis, and this applies even during the period of temporary refuge. You need to check these 90 days in one half-year period yourself. Leaving the territory of the Slovak Republic does not terminate the temporary refuge. If you are granted temporary refuge in one EU country, you cannot apply for temporary refuge in another EU country, but another EU Member State may grant you another form of protection or residence other than temporary refuge if it chooses to do so. Family reunification is also possible if you have family members in different countries. TEMPORARY REFUGE AND MINORS If a minor is not accompanied by their legal guardian and is staying in Slovakia with a relative or acquaintance, these persons must contact the relevant authority governing social and legal protection of minors – the Office of Labor, Social Affairs and Family – to resolve the custody of the minor child. The Office of Labor, Social Affairs and Family provides them the assistance needed, e. g. helps draft a guardianship petition for a court proceeding, as the guardianship is necessary for a child's access to healthcare and education. As a result, the child can only apply for a temporary refuge after a court appoints their guardian. ACCOMMODATION ADDRESS AND ITS REPORT: You can apply for temporary refuge and it will be granted to you even if you do not yet have a secure address in Slovakia. If you have already secured accommodation in Slovakia when applying for temporary refuge, you must provide one of the following documents when applying for temporary refuge: a declaration of all property owners on the provision of accommodation or, a lease agreement signed with the owner (s) of the property. The signatures on these documents do not have to be certified. We remind you that even a foreigner with temporary refuge is obliged to report his/her address to the locally relevant department of the Foreign Police within 3 working days via this form in person or by post. In the event of a change of address, it is necessary to report this change to the locally relevant department of the Foreign Police of the Police Force. INFORMATION LEAFLET OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE SR (SK / UK / EN) Manual on how to request temporary refuge (SK) Request for temporary refuge (SK / UK / EN) – to be completed in Latin   MORE RELEVANT INFO CAN BE BE FOUND AT https://www.ukraineslovakia.sk/

POĎAKOVANIE
POĎAKOVANIE

20.03.2022

V Lige za ľudské práva sa od začiatku vojny na Ukrajine snažíme pomáhať ľuďom na úteku, ktorí k nám z Ukrajiny prichádzajú. Do pomoci sme už investovali nemalé ľudské a finančné zdroje, vďaka ktorým dnes: prevádzkujeme infolinku 0800 222 350, partnerom ktorej je Slovak Telekom prevádkujeme informačný email ukrajina@hrl.sk prevádzkujeme informačnú webstránku https://www.ukraineslovakia.sk/ spoločne s Mareenou spolu s Hlavným mestom Bratislava prevádzkujeme informačný hotspot na hlavnej vlakovej stanici v Bratislave,  pomáhame s koordináciou pomoci v Košiciach, a spoločne s Klinikou azylového práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pomáhame na Oddelení cudzineckej polície PPZ Trnava.  Všetky tieto a ďalšie aktivity by neboli možné bez veľkej finančnej a nefinančnej pomoci, ktorá sa nám dostáva.  Preto by sme chceli poďakovať:  dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí a ktoré sú v tom s nami, veľmi si to vážime právnikom a právničkám, ktorí a ktoré sa angažujú v právnom poradenstve na linke, cez email alebo na stanici, ste úžasní :) Centru právnej pomoci, ktoré nám poskytlo svoje personálne kapacity na stanicu aj linku.  Ďakujeme Slovak Telekomu za materiálnu aj finančnú pomoc pri zriadení a prevádzkovaní linky 0800 222 350, bez vás by sme to nedali a veľmi si vašu pomoc vážime.  Accenture Slovensko, ďakujeme za všetku pomoc a podporu, ktorú nám doteraz poskytli.  Ďakujeme tiež Sigrid Rausing Trust za poskytnutie mimoriadneho grantu vo výške 90.000 libier na zabezpečenie našej činnosti. Tento grant nám pomôže zabezpečiť poskytovanie právnoporadenských služieb ľuďom z Ukrajiny, vrátane telefonickej linky a pomôže nám nastaviť naše aktivity v Košiciach.  Allen and Overy je veľká právnická firma, ktorá svojim advokátom a advokátkam poskytuje možnosť dobrovoľne sa zúčastňovať na našich aktivitách a pomáha nám s právnymi podkladmi, veľmi pekne ďakujeme.  Ďakujeme iniciatíve Kto pomôže Ukrajine za podporu a pomoc, Tesco Slovensko za 1000 fliaš vody na stanicu (zachránili ste nás, keď to bolo veľmi treba) a Hlavnému mestu SR Bratislava za výbornú spoluprácu.  Nesmieme zabudnúť na skvelú ukrajinskú komunitu, ktorá robí aj nemožné, Slava Ukraini.  Ďakujeme aj migračnému úradu Ministerstva vnútra SR za výbornú spoluprácu a Slovenskej advokátkej komore a všetkým zapojeným advokátom a advokátkam. Spoločne to určite zvládneme.  

INFORMÁCIE PRE ĽUDÍ Z UKRAJINY
INFORMÁCIE PRE ĽUDÍ Z UKRAJINY

26.02.2022

POMÁHAME ĽUĎOM Z UKRAJINY PRICHÁDZAJÚCIM NA SLOVENSKO Ľudia z Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko, potrebujú presné a jasné informácie o tom, čo ich čaká a aký právny status majú.  Preto sme zriadili telefonickú linku +421 918 366 968 na ktorú môžete volať nonstop. Otázky nám môžete písať aj na ukrajina@hrl.sk, alebo na našich sociálnych sieťach.  Ak nás chcete podporiť finančne, použite našu platobnú bránu priamo, alebo prispejte prostredníctvom iniciatívy Kto pomôže Ukrajine. Priebežne aktualizované informácie nájdete na tomto webe. Alebo použite štátny web.   *** PRIDALI SME SA K VÝZVE #KtoPomôžeUkrajine Od štvrtka 24. 2. 2022 sme od rána svedkami začínajúcej ruskej invázie na Ukrajinu, vo viacerých mestách, vrátane hlavného mesta Kyjev počuť výbuchy. Inváziu odsúdila celá naša politická reprezentácia, vrátane prezidentky SR aj premiéra, lídrov a líderiek EÚ, NATO a ostatných krajín. Pripomeňme si, že v posledných mesiacoch zhromaždilo Rusko pri Ukrajinských hraniciach takmer 200.000 vojakov a vojenský útok zjavne dlhodobo plánovalo, napriek tomu, že Ukrajina, EÚ aj NATO sa dlhodobo snažili o mierové riešenie. Považujeme za dôležité, aby sme ako občianska spoločnosť vyjadrili jednoznačné odsúdenie krokov Ruskej federácie, ktoré vyústili do vojenskej invázie na ukrajinskom území a ktoré budú mať dopad na civilistov. Stojíme za Ukrajinou ako suverénnym štátom a vyjadrujeme našu solidaritu ukrajinským občanom, ktorí konfliktom najviac trpia. Sme pripravení poskytnúť pomoc všetkým, ktorí sa následkom konfliktu ocitli v ohrození. Aj vy môžete pomôcť Ukrajinkám a Ukrajincom v nebezpečí, a to zdieľaním tejto výzvy a finančne na linku: https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine PRIDAJTE SA, UKÁŽME UKRAJINKÁM A UKRAJINCOM SOLIDARITU ĎAKUJEME

Verejná výzva k poslancom a poslankyniam NR SR k voľbe komisára pre deti
Verejná výzva k poslancom a poslankyniam NR SR k voľbe komisára pre deti

09.02.2022

Pridali sme sa k výzve Koalície pre deti, ktorej sme členom adresovanej poslancom a poslankyniam NR SR

SPUSTILI SME AKREDITOVANÚ POMOC PRE OBETE NENÁVISTI
SPUSTILI SME AKREDITOVANÚ POMOC PRE OBETE NENÁVISTI

13.01.2022

Pre obete nenávistných trestných činov sme v Lige za ľudské práva od 1.januára 2022 spustili novú akreditovanú službu - Program pomoci obetiam. Akreditáciu Lige za ľudské práva udelilo v decembri 2021 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a to na základe našej žiadosti Ligy za ľudské práva, ktorá obsahovala podrobný popis Projektu pomoci obetiam a našich doterajších skúseností. Od januára tak obete nenávistných trestných činov najmä z radov cudzincov a utečencov nájdu v Lige za ľudské práva bezplatnú právnu a sociálnu pomoc, prípadne pomoc spolupracujúcej psychologičky a advokátky. Poskytovanie bezplatnej pomoci je aktuálne pokryté financovaním v rámci projektu SalamSK, ktorý je podporený z prostriedkov Európskej únie.  Klientom a klientkam sú dostupné informačné materiály (letáky a vysvetľujúce videá) v šiestich jazykových verziách – v slovenskom, anglickom, arabskom, perzskom, ukrajinskom a srbskom jazyku a ktoré budú distribuované na všetky miesta, kde s nimi potenciálne obete môžu prísť do kontaktu. Osoby, ktoré zažili alebo zažívajú nenávistné zaobchádzanie alebo útoky sa môžu na Ligu za ľudské práva obrátiť osobne v každý pracovný deň, na adrese v Bratislave, emailom alebo telefonicky. „Projekt pomoci obetiam nenávistných trestných činov vypĺňa dieru, ktorá v oblasti poskytovania tejto pomoci na Slovensku doteraz existovala najmä vo vzťahu k ľuďom pochádzajúcim z cudziny. Už v priebehu roka 2021 sa na nás obrátilo viacero klientov z rôznych krajín, ktorí vo svojom živote zažívajú nenávistné alebo diskriminačné zaobchádzanie z dôvodu svojho pôvodu alebo náboženstva. Získanie akreditácie nám umožní pomôcť im cielene a efektívne a zlepšiť tak vymožiteľnosť ich práv“, uviedla riaditeľka Ligy za ľudské práva, právnička Zuzana Števulová. „Na nárast útokov voči cudzincom a moslimom a vysokú latenciu – teda nedôveru týchto ľudí v spravodlivosť a teda nenahlasovanie týchto činov polícii reportuje aj posledná správa ECRI – Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii Rady Európy o Slovensku (2020) a my veríme, že sa nám situáciu čoskoro podarí zlepšiť“, dodáva. Na vysvetľujúcom videu pre cudzincov spolupracoval aj odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. Jeho riaditeľ Jozef Halcin hovorí: „Rezort vnútra po celom Slovensku zriadil pre obete trestných činov 16 informačných kancelárií, v ktorých nájdu pomoc, základné informácie či usmernenie v ďalšom konaní aj občania inej národnosti, cudzinci, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu. Nesmieme zabúdať na to, že pri pomoci (nielen) cudzincom v núdzi nesmú existovať žiadne hranice. Je preto našou povinnosťou zvyšovať ich dôveru v naše služby.“ Vo videu vystupuje aj hovorkyňa Mestskej polície Bratislava, ktorá cudzincom vysvetľuje, akým spôsobom im môže pomôcť mestská polícia. Na webovej stránke Ligy za ľudské práva je dostupný aj záznam z webinára, v ktorom popisujeme možnosti dostupnej pomoci a predstavujeme prieskum Islamskej nadácie na Slovensku o skúsenostiach cudzincov a moslimov s nenávisťou na Slovensku. „Podľa nášho prieskumu, až takmer 60% moslimov a moslimiek na Slovensku má skúsenosť s nejakým prejavom nenávisti“, hovorí riaditeľ Islamskej nadácie na Slovensku Mohamad Safwan Hasna. „S Ligou za ľudské práva spolupracujeme na zlepšení situácie, hľadaní riešení a pomoci a podpore tejto komunite“, dodáva. Výsledky prieskumu nájdete v publikácii „Utečenci a migranti ako obete nenávistných trestných činov – prevencia, pomoc a ochrana“ (2021), ktorá je dostupná tu.   Kontaktné osoby pre médiá: Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva, 0907652036, stevulova@hrl.sk Projekt SalamSK - bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávistných trestných činov na Slovensku je podporený z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Práva, Rovnosť a Občianstvo (2014 - 2020).  

Pomoc obetiam nenávistných trestných činov z radov cudzincov, utečencov a moslimov
Pomoc obetiam nenávistných trestných činov z radov cudzincov, utečencov a moslimov

17.12.2021

POMOC OBETIAM NENÁVISTNÝCH TRESTNÝCH ČINOV Z RADOV CUDZINCOV, UTEČENCOV A ĽUDÍ S ISLAMSKÝM VIEROVYZNANÍM  WEBINÁR, 20.12.2021  13:00 – 14:30  Liga za ľudské práva v spolupráci s odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, Ministerstvo vnútra SR, Vás pozýva na webinár k predstaveniu dostupných možností pomoci pre obete nenávistných trestných činov z radov cudzincov, utečencov a ľudí s islamským vierovyznaním.   Program:  13:00 – 13:15: privítanie, úvodné slovo, Z. Števulová, výkonná riaditeľka, Liga za ľudské práva   13:15 – 13:40: Zmapovanie situácie a odporúčania z analýzy “Utečenci a migranti ako obete trestných činov. Prevencia, pomoc a ochrana” a možnosti dostupnej pomoci obetiam v Lige za ľudské práva od 1.1.2022, Liga za ľudské práva  13:40 – 14:00: Možnosti dostupnej pomoci pre obete trestných činov – informačné kancelárie pre obete trestných činov, J. Halcin, riaditeľ, odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, Ministerstvo vnútra SR  14:00 – 14:15: predstavenie výsledkov prieskumu Islamskej nadácie na Slovensku a predstavenie videa a informačných materiálov, Zuzana Hasna, Islamská nadácia na Slovensku, Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva  14:15 – 14:25: diskusia  14:25 – 14:30: ukončenie webinára.     Link na webinár: https://us02web.zoom.us/j/85748536972?pwd=aTRzZTJIRFd6bUdkUjlKT3Z3amp3dz09   Passcode: 006174  Webinár je realizovaný v rámci projektu „SalamSK - Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávistných trestných činov“, ktorý je financovaný z Programu Európskej únie pre Práva, Rovnosť a Občianstvo (2014 – 2020).     

Výzva k situácii na hraniciach s Bieloruskom
Výzva k situácii na hraniciach s Bieloruskom

15.12.2021

V Lige za ľudské práva dlhé mesiace sledujeme situáciu na hraniciach Európskej únie s Bieloruskom. V septembri 2021 sme spoločne s českou organizáciou SIMI - Sdružení pro migraci a integraci zaslali list na poľské veľvyslanectvo v Čechách a na Slovensku a žiadali sme o dôstojné zaobchádzanie a prístup k azylovému konaniu pre týchto ľudí.  Nič sa však nezmenilo, situácia sa zhoršila a ďalší ľudia zomreli.  Preto sme sa v decembri 2021 spoločne s ďalšími organizáciami pripojili k Výzve Európskej rady pre utečencov a exilantov (ECRE) ktorej slovenský preklad je na stiahnutie nižšie.  Spoločne sme tiež pripravili nasledujúcu výzvu pre slovenské političky a politikov, ktorú sme publikovali 15.12.2021 a nájdete ju tu alebo nižšie na stiahnutie.