Aktuality

Poďakovanie a ocenenie činnosti verejnej ochrankyne práv
Poďakovanie a ocenenie činnosti verejnej ochrankyne práv

19.05.2020

Verejná ochrankyňa práv Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. Grösslingová 35 811 09 Bratislava - Staré Mesto   V Košiciach dňa 19.05.2020   Vec: Ocenenie činnosti a odporúčaní v Správe o činnosti za obdobie roka 2019 a v Návrhoch odporúčaní verejnej ochrankyne práv Národnej rade SR   Vážená profesorka Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv,   týmto listom by som Vám v mene občianskeho združenia Liga za ľudské práva, ktoré sa venuje ochrane práv utečencov a migrantov na Slovensku, chcela vyjadriť vďaku za Vašu činnosť v uplynulom roku 2019, oceniť, že sa venujete ochrane práv tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti a vyjadriť našu podporu Vašim návrhom, ktoré ste predložili Národnej rade SR. Základné ľudské práva, ktorých sa priamo Vaša činnosť dotýka, patria podľa medzinárodných záväzkov SR a Ústavy SR každej ľudskej bytosti bez rozdielu. Ďakujeme, že Váš úrad venuje pozornosť právnym problémom, ktorým na Slovensku čelia tí najzraniteľnejší. Osobitne nás teší, že neprehliadate ani tých, ktorým sa venujeme v našej práci my, migrantov. Vaša správa o činnosti za rok 2019 sa, okrem iných dôležitých tém a podnetov, venuje aj preskúmavaniu dodržiavania práv migrantov na území SR, vrátane činnosti cudzineckej polície, monitoringu nútených návratov, bezpečnostných dôvodov v prípadoch zamietnutia žiadosti o pobyt, či otázke štátneho občianstva. V týchto témach sa aj my angažujeme, zastupujeme klientov v konaniach pred štátnymi orgánmi alebo súdmi. Sami sme viackrát podávali aj Vášmu úradu alebo sme k tomuto kroku nasmerovali našich klientov. Jednoznačne oceňujeme aj Vaše odporúčania vo vzťahu k LGBTI osobám. Neuznávanie právnych zväzkov (manželstvo, registrované partnerstvo) párov rovnakého pohlavia a s tým súvisiacu nemožnosť získať na Slovensku pobyt, alebo tu užívať práva s takýmto zväzkom súvisiace, dlhodobo vnímame ako problém, ktorému čelia mnohí naši klienti – LGBTI migranti. Chceli by sme týmto listom vyjadriť podporu Vami navrhnutým odporúčaniam, v oblastiach, ktorým sa aj my v našej činnosti venujeme. Konkrétne podporujeme Váš návrh na vytvorenie právneho rámca pre minimálny štandard uznania spolužitia párov rovnakého pohlavia; právo na udelenie trvalého pobytu manželovi občana SR bez ohľadu na jeho/jej sexuálnu orientáciu; zriadenie nezávislého orgánu na vyšetrovanie policajných postupov voči fyzickým osobám, resp. posilnenie nezávislosti Úradu inšpekčnej služby; vytvorenie nezávislého a efektívneho systému monitorovania nútených návratov; zmenu právnej úpravy overovania ovládania slovenského jazyka v rámci konania o udelenie štátneho občianstva v záujme právnej istoty žiadateľov; zriadenie národného preventívneho mechanizmu s cieľom zabezpečiť pravidelnú a systematickú kontrolu zariadení, v ktorých sa nachádzajú osoby pozbavené na osobnej slobode v súlade s Opčným protokolom CAT. Veľmi podporujeme tiež Váš právny názor pokiaľ ide o absenciu odôvodnenia v prípadoch, kde figurujú bezpečnostné dôvody ako dôvod pre zamietnutie žiadosti cudzinca o udelenie pobytu. Váš úrad konštatoval rozpor právnej úpravy s čl. 46 Ústavy a požiadali ste o vydanie usmernenia pre OCP PZ ako postupovať v takýchto konaniach, aby konanie a rozhodnutie bolo súladné s judikatúrou Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR. Stotožňujeme sa aj s Vašim právnym názorom vysloveným k neuznávaniu cestovných dokladov štátnych príslušníkov Somálska. Z týchto dôvodov musíme vyjadriť poľutovanie nad tým, že poslanci Národnej rady SR neodobrili Vašu Správu o činnosti za rok 2019. Zastávame názor, že ide o veľké nepochopenie Vašej činnosti, a odignorovanie problémov obyvateľov Slovenska, ktorí sa na Vás obrátili svojimi podnetmi vo veci porušenia ich práv, ako na nezávislý štátny orgán, v nádeji, že im pomôžete dosiahnuť nápravu a spravodlivosť. Váš mandát je veľmi dôležitý, prosím, nevzdávajte sa! V Lige za ľudské práva plne podporujeme Vaše odporúčania ako aktívni občania a občianky tejto krajiny, ktorým záleží na stave dodržiavania ľudských práv všetkých ľudí, ktorí sa nachádzajú na území SR, bez rozdielu a diskriminácie.     S vďakou a úctou, Mgr. Barbora Meššová, riaditeľka OZ Liga za ľudské práva  

Dňa 12. mája sa uskutoční Fórum o integrácii
Dňa 12. mája sa uskutoční Fórum o integrácii

13.05.2020

Organizujeme ďalšie Fórum o integrácii, tradičnú konferenciu, ktorá ponúka priestor na dialóg pre odborníkov na migráciu a integráciu z radov štátnych, samosprávnych aj mimovládnych organizácií, a zároveň prináša nové inšpirácie zo zahraničia.

Pomôžte nám zlúčiť rozdelené rodiny - #GivingTuesday
Pomôžte nám zlúčiť rozdelené rodiny - #GivingTuesday

01.05.2020

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete šíri dobro, nezištné dávanie a dobré skutky. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti.

Pripravované zmeny zákona o pobyte cudzincov sú už tu a my sme boli pri tom
Pripravované zmeny zákona o pobyte cudzincov sú už tu a my sme boli pri tom

08.04.2020

Spracovali sme pre Vás dlhoočakávané zmeny zákona o pobyte cudzincov, ktoré schválil parlament v rámci balíka opatrení v súvislosti s krízovou situáciou COVID-19

Vláda schválila krízové pravidlá pre pobyt cudzincov
Vláda schválila krízové pravidlá pre pobyt cudzincov

01.04.2020

Ešte v pondelok to vyzeralo, že cudzinci, ktorým skončí platnosť pobytu počas koronakrízy, a ktorí sa pre nemožnosť podať žiadosť na polícii, alebo splniť niektoré povinnosti podľa zákona ocitnú bez pobytu, budú na Slovensku môcť len zotrvať. Včera však vláda prijala návrh pravidiel, podľa ktorých sa platnosť pobytov počas krízy predlžuje na čas jej trvania plus dva mesiace. To samozrejme platí aj o oprávnení pracovať, ak sa s takýmto pobytom spája. Takisto umožní aj ostatným cudzincom, ktorí prišli na územie SR legálne, t.j. na víza alebo v rámci bezvízového styky, ostať na Slovensku legálne až do odvolania krízovej situácie, Už od piatka minulého týždňa sa Liga za ľudské práva angažovala v tom, aby sa tieto pravidlá prijali. Do včera to vyzeralo, že sa bude uplatňovať len režim zotrvania, ktorí nie je spojený s oprávneniami a spôsobil by problémy nielen cudzincom, ale aj celkovo. Sme radi, že Ministerstvo vnútra SR a vláda SR si naše návrhy prečítali a zohľadnili. Samozrejme, zelenú im môže dať až parlament. O ďalšom vývoji a obsahu nových pravidiel Vás budeme informovať. http://https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24676/1

Pozvanie na tréningy v Košiciach
Pozvanie na tréningy v Košiciach

27.02.2020

Lektorky z Liga za ľudské práva a O.Z. Marginal vás pozývajú na praktické tréningy

Výzva pre politikov a političky ku komunikácii témy migrácia nielen v kampani
Výzva pre politikov a političky ku komunikácii témy migrácia nielen v kampani

25.02.2020

S prichádzajúcimi voľbami pritvrdzuje slovník politikov- a to najmä v spojitosti s cudzincami. Nechceme sa pozerať na to ako predvolebný boj negativizuje verejnú mienku pred voľbami a aj po voľbách. Preto sme spoločne so Slovenskou katolíckou charitou a ďalšími organizáciami  pracujúcimi s cudzincami, vydali túto výzvu:

"Hlas občianskych organizácií" analyzoval postoj politických strán k občianskej spoločnosti

25.02.2020

Tí, ktorých si verejnosť zvolí v nasledujúcich dňoch do parlamentu, budú určovať podmienky pre občiansku spoločnosť, a teda pre všetkých aktívnych obyvateľov. Preto sa platforma "Hlas občianskych organizácií" rozhodla analyzovať legislatívne návrhy predložené v končiacom volebnom období a zhodnotiť volebné programy súčasných kandidátov v parlamentných voľbách.