Publikácie

Prelistujte si naše publikácie, v ktorých nájdete veľa informácií o azyle, migrácii a ďalších veciach, ktorým sa venujeme.

Z cudzincov domáci: Ako na integráciu v samospráve


 
Publikácia Z cudzincov domáci: Ako na integráciu v samospráve je jedným z výstupov viac ako trojročného projektu štyroch mimovládnych organizácií a štyroch samospráv, zameraného na integráciu cudzincov na lokálnej úrovni. Liga za ľudské práva, CVEK, Nadácia Milana Šimečku a Marginal, o. z., spojili svoje dlhoročné expertízy a oslovili samosprávy, kde žijú cudzinci, ktorí si na Slovensku hľadajú či už dočasný, alebo trvalý domov. Všetky zistenia v rámci projektu KapaCITY sme spojili do jedného, prehľadného dokumentu, ktorý samosprávam poskytuje návod, ako by mali pristupovať k integrácii cudzincov žijúcich na ich území. V publikácii je obsiahnutý základný prehľad o cudzincoch/kách žijúcich na Slovensku, čo je to integrácia, zistenia z terénneho výskumu realizovaného v zapojených samosprávach, integračné politiky na lokálnej úrovni, ako komunikovať témy migrácie s verejnosťou a ako komunikovať so samotnými cudzincami, metódy participácie cudzincov na samospráve, a mnohé ďalšie témy. Súčasťou publikácie je aj prehľad aktivít a výstupov, ktoré sa realizovali v rámci projektu KapaCITY v jednotlivých zapojených samosprávach. 

Publikáciu nájdete na stiahnutie TU.

Dokument vznikol v rámci projektu KapaCITY, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.Integrácia utečencov na trh práce na Slovensku

Výskumná štúdia je výstupom výskumu, ktorý prebiehal 6 mesiacov (júl - december 2020) formou tzv. “desk-research” spočívajúceho v právnej analýze a komparácii, ako aj formou tzv. terénneho výskumu, v rámci ktorého sme zrealizovali 51 semi-štruktúrovaných rozhovorov s osobami s udelenou medzinárodnou ochranou, žiadateľmi o azyl, zamestnávateľmi, personálnymi agentúrami, Profesiou a zodpovednými štátnymi inštitúciami. Na základe zistení uvedeného výskumu sme formulovali odporúčania, ktoré sú určené predovšetkým pre tvorcov verejných politík, zodpovedné orgány štátnej správy aj samosprávy a pre zamestnávateľov. Našou ambíciou je hlavne sprostredkovať názory, skúsenosti a odporúčania samotných utečencov a utečeniek a dať im hlas.  

Výskum bol zrealizovaný v rámci projektu "Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh"

Výskumnú štúdiu nájdete na stiahnutie TU.

Jej Flipbook verziu pre čítanie na internete nájdete TU.Uletenci v škole

Príručku Uletenci v škole je určená pre učiteľov základných a stredných škol, ktorým poskytuje priestor na hlbšiu prácu s komiksovými príbehmi a na lepšie spoznanie ich hrdinov a hrdiniek z komiksu Uletenci, aj za využitia videí. Prostredníctvom nich sa komiksoví hrdinovia/ky stávajú ľuďmi z mäsa a kostí a žiaci/čky ich môžu nielen vidieť, ale aj počuť a vytvoriť si tak určitú emóciu vo vzťahu k nim. Naši hrdinovia a hrdinky sú autentickí/é a žiakov/čky môžu naučiť veľa o svete utečencov a o migrácii. 

Príručka bola vypracovaná v rámci projektu Dajme šancu utečencom IV.

Na stiahnutie je k dispozícii TU.Ako komunikovať témy migrácie a integrácie cudzincov na regionálnej úrovni: Príručka pre samosprávy

Pri realizácii projektu KapaCITY zameraného na podporu integrácie ľudí inej štátnej príslušnosti na regionálnej úrovni, sme oblasť komunikácie identifikovali ako jednu z kľúčových, kde je potrebné samosprávam podať pomocnú ruku. Volení predstavitelia sa v súčasnej spoločenskej situácii pochopiteľne obávajú úskalí, ktoré so sebou otvorenie tejto témy prináša. Informovanosť je však kľúčovým faktorom na uľahčenie vzájomného porozumenia a spolužitia, pochopenia pravidiel, práv a povinností, ako aj ako aj prístupu k verejným službám, ktoré samosprávy zabezpečujú pre všetkých svojich obyvateľov. Agentúra Neuropea v tejto súvislosti vypracovala komunikačný manuál pre mestá a samosprávny kraj zapojené v projekte KapaCITY, v ktorom okrem iného nájdete  analýzu súčasného stavu komunikácie a vnímania témy migrácie v slovenských médiách, východiská ku komunikačnej stratégii, návrh komunikačnej stratégie a prehľad rôznych zdrojov informácií k téme migrácia a integrácia cudzincov. Návrh komunikačnej stratégie definuje cieľové skupiny, ciele, komunikačné priority, kľúčové posolstvá. Následne sa venuje strategickým krokom a zdôrazňuje pro-aktívnu komunikáciu. Manuál nájdete na stiahnutie TU.
 


Zistenia a odporúčania vo vzťahu k tlmočníkom

V rámci projektu "Dajme šancu utečencom III" sme sa venovali vzdelávaniu tlmočníkov, ktorí tlmočia v azylových a cudzineckých konaniach. Dôraz sme kládli na tzv. „komunitných tlmočníkov“, ktorí tlmočia svojim krajanom, ale bez toho, aby mali tlmočnícke alebo jazykové vzdelanie. Komunitné tlmočenie začína byť rozšírené aj v iných krajinách Európskej únie, Slovensko nevynímajúc. Očakáva sa, že počty komunitných tlmočníkov sa budú zvyšovať, ale aj miesta, na ktorých sa, práve kvôli zvyšujúcemu počtu cudzincov, budú služby týchto tlmočníkov využívať. Okrem štátnych inštitúcii, ako sú Migračný úrad a cudzinecká polícia, ktoré primárne využívajú súdnych tlmočníkov zapísaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR, využívajú služby komunitných tlmočníkov napríklad aj v školách, kde študujú cudzinci, v nemocniciach, na úradoch a pod. Na základe našich skúseností a pozorovaní z praxe a vychádzajúc zo záverov seminárov pre tlmočníkov, sme vypracovali dokument s názvom Zistenia a odporúčania vo vzťahu k tlmočníkom, ktorý si môžete stiahnuť TU.
 


Posudzovanie bezpečnostného hľadiska v azylovom konaní - komparatívna analýza v krajinách V4
Cieľom projektu "Posudzovanie bezpečnostného hľadiska v azylovom konaní  - komparatívna analýza v kajinách V4", podporenom z Visegrad Fund, je poskytnúť zrozumiteľný prehľad o súčasnej legislatíve a praktikách v  krajinách V4 (Poľsku, Slovensku, Českej republike a Maďarsku) vo vzťahu  k posudzovaniu bezpečnostného hľadiska v kontexte azylového konania a  medzinárodnej ochrany.

Štyri národné správy, ktoré sú výsledkom niekoľko mesačného výskumu,  zahŕňajú analýzu právnych predpisov, praxe a súdnych rozhodnutí. Keďže  súčasťou každej správy je aj zoznam odporúčaní, autori veria, že ich  publikácie by mohli slúžiť aj ako podklad pre prípadné lepšie nastavenie  fungujúcich mechanizmov, v rámci ktorých sa spájajú bezpečnostné  opatrenia a konanie o medzinárovnej ochrane, za súčasného rešpektovania  ľudskoprávneho hľadiska.

Vzťah medzi medzinárodnou ochranou a zvýšenou potrebou ochrany  bezpečnosti doteraz nebol podrobený komparatívnemu výskumu a preto  výstup z tohto inovatívneho projektu môže slúžiť ako základ pre  diskutovanie nových politík a tiež priblížiť tému odbornej verejnosti.

Komparatívnu správu v anglickom jazyku si môžete stiahnuť kliknutím na obálku. Národnú správu za Slovensko nájdete tu

Projekt bol podporený Vyšehradským fondom.Konanie o udelenie azylu v skratke

V rámci projektu Právna poradňa pre azyl sme pripravili na stiahnutie stručný prehľad konania o udelenie azylu. V tomto dokumente sa dočítate ako prebieha azylové konanie, kde možno podať žiadosť o azyl, kto o žiadosti rozhoduje, ako dlho konanie trvá, aké sú možné rozhodnutia v azylovom konaní, a podobne. Text neobsahuje vyčerpávajúcu informáciu o azylovom konaní. Jeho ambíciou je poskytnúť úplne základný prehľad o priebehu tohto konania, vychádzajúc zo zákona o azyle. V prípade potreby podrobnejších informácií sa na nás môžete obrátiť.

Stručný prehľad konania o udelenie azylu si môžete stiahnuť TU.

Tento dokument bol vypracovaný v rámci projektu "Právna poradňa pre azyl", ktorý Liga realizovala od 04.11.2016 do 31.10.2019, a ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.Migrácia z Ukrajiny do krajín V4 v čase krízy

Publikácia analyzuje situáciu v oblasti migrácie z Ukrajiny do jednotlivých krajín V4 - Maďarsko, Slovensko, Poľsko a Česká republika a všíma si trendy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Jednotlivé analýzy sa zameriavajú na popis humanitárnej (azylovej) migrácie a na rozhodovaciu prax o žiadostiach o azyl podaných občanmi Ukrajiny, ako aj na migráciu ekonomickú. V závere sa nachádzajú zistenia a odporúčania pre jednotlivé krajiny V4.

Publikáciu v anglickom jazyku si môžete stiahnuť kliknutím na obálku. 
Publikácia vznikla s podporou Vyšehradského fondu v rámci štandardnej grantovej schémy.

 


Manuál pre advokátov zastupujúcich obete obchodovania s ľuďmi


Manuál určený pre advokátov zastupujúcich obete obchodovania s ľuďmi vznikol ako súčasť nadnárodného projektu “Presadzovanie práv obetí obchodovania s ľuďmi v Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku, s dôrazom na právnu pomoc - Prístup zohľadňujúci ľudské práva” realizovaného v období 1.1.2013 – 31.12.2015 s miestom realizácie v Holandsku, Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku. Projekt bol podporený z prostriedkov Európskej únie, z Programu Prevencia a boj proti kriminalite (Prevention of and Fight against Crime – ISEC) a Ministerstvom zahraničných vecí Holandského kráľovstva. Partneri projektu: Netherlands Helsinki Committee (Holandsko), Liga za ľudské práva (Slovensko), ANIMUS Association Foundation (Bulharsko), ADPARE (Rumunsko) and Association Pro Refugiu (Rumunsko). Manuál pozostáva z deviatich kapitol, ktoré obsahujú medzinárodnú definíciu obchodovania s ľuďmi; medzinárodný, európsky a národný právny rámec; špecifické aspekty ochrany obetí obchodovania s ľuďmi v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín; vybrané práva a identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi; zdravotné a psychologické dôsledky obchodovania s ľuďmi na obeť; a iné. 

Manuál je k dispozícii na stiahnutie TU.


Správa z monitoringu súdnych pojednávaní v trestných veciach obchodovania s ľuďmi 


V období od januára 2015 do októbra 2015 Liga za ľudské práva (HRL) monitorovala živé, neukončené trestné veci obchodovania s ľuďmi pojednávané na slovenských súdoch. V monitoringu sa HRL zameriavala najmä na zaobchádzanie s obeťami obchodovania s ľuďmi (teda poškodenými a zároveň svedkami) v predmetných trestných veciach zo strany súdov, ako aj prokuratúry. Táto správa opisuje výsledky tejto činnosti. HRL monitorovala prípady, kedy poškodení/obete boli zastúpení/é právnikmi, ktorí spolupracovali s HRL a prípady, kedy obete nemali právnika spolupracujúceho s HRL, alebo vôbec nemali právne zastúpenie. Správa vznikla ako súčasť nadnárodného projektu “Presadzovanie práv obetí obchodovania s ľuďmi v Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku, s dôrazom na právnu pomoc - Prístup zohľadňujúci ľudské práva” realizovaného v období 1.1.2013 – 31.12.2015 s miestom realizácie v Holandsku, Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku.

Správa je dostupná na stiahnutie TU.  Trvalé riešenia pre odlúčené deti v Európe. Národná správa: Slovensko

Národnú správu sme vypracovali v rámci nadnárodného projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ: „Najlepšia prax v určovaní a implementovaní trvalých riešení pre odlúčené deti v Európe“, v spolupráci s poradným výborom, kde boli zastúpené aj zodpovedné štátne orgány Slovenska.
V súvislosti s aktuálnou utečeneckou krízou prišlo do Európy aj množstvo odlúčených detí – detí, ktoré nesprevádzajú rodičia ani iná zodpovedná osoba. Medzinárodné organizácie a monitorovacie orgány (UNHCR, UNICEF, GRETA) pravidelne upozorňujú na riziká, ktorým sú tieto deti vystavené, najmä pokiaľ o ide o zabezpečenie základnej starostlivosti a ochrany pred vykorisťovaním alebo obchodom s ľuďmi.
Podľa Európskej komisie je „prijatie a nájdenie trvalého riešenia“ jednou z hlavných foriem celoeurópskeho prístupu ku starostlivosti o odlúčené deti.
Trvalé riešenie je pre dieťa stále riešenie, ktoré nájdeme v čo najkratšom čase po príchode dieťaťa, ktoré je možné preskúmať a ktoré berie do úvahy najlepší záujem dieťaťa po zvážení viacerých faktorov: rodinných pomerov dieťaťa; jeho prostredia vrátane štátnej príslušnosti, vierovyznania a kultúry; bezpečnosti dieťaťa, vrátane rizík obchodu s ľuďmi; osobitnej zraniteľnosti a potrieb ochrany, a jeho názorov spolu s jeho schopnosťami. Určenie vhodného trvalého riešenia je teda proces.
Z národnej správy vyplýva, že Slovensko má vhodnú infraštruktúru pre odlúčené deti, ako aj systém starostlivosti, ktorý sa dokáže o tieto deti postarať a poskytnúť im budúcnosť a ochranu. Slovensko sa už dávnejšie zaviazalo, že dobrovoľne prijme 100 utečencov v rámci relokácie z Talianska a Grécka a 100 utečencov zo Sýrie. Vzhľadom na pomerne dobre vypracovaný systém starostlivosti o odlúčené deti na Slovensku, odporúčame vláde, aby v rámci dobrovoľného záväzku Slovenska zvážila prijatie určitého počtu (napr. 20) maloletých utečencov bez sprievodu, ak je to v ich najlepšom záujme, ktorí by po príchode na Slovensko mohli byť umiestnení priamo do detského domova pre maloletých bez sprievodu v Medzilaborciach, kde začne ich proces integrácie.

Publikáciu v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť TU


Právne aspekty práce s odlúčenými deťmiManuál, resp. praktická pomôcka „Právne aspekty práce s odlúčenými  deťmi“ sme pripravili v rámci projektu „Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 5“ podporeného z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF), Solidarita a riadenie migračných tokov. Tento manuál je určený predovšetkým sociálnym pracovníkom detského domova pre maloletých bez sprievodu, a jeho cieľom je poskytnúť prehľad právnych štandardov pre prácu s touto cieľovou skupinou detí. Užitočné informácie v ňom môžu nájsť aj ďalší profesionáli pracujúci s maloletými bez sprievodu, napríklad opatrovníci, psychológovia či právnici, pre ktorých je problematika maloletých bez sprievodu novou oblasťou ich záujmu. Manuál vznikol po konzultácii a s podporou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Manuál v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť kliknutím na obálku. 

 

Príručka koučingu - inovatívny prístup pre lepšiu integráciu utečencovPríručka koučingu bola vypracovaná v rámci projektu "Coaching-Innovative support for better integration of refugees", program Celoživotného vzdelávania Grundtvig – Učiace sa partnerstvá, ktorý v čase od augusta 2013 do júla 2015 uskutočnilo združenie Pro Refugiu (Rumunsko) v spolupráci s Caritas Praha (Česká republika) a Liga za ľudské práva (Slovenská republika).

Táto príručka má za cieľ poskytnúť odborníkom, ktorí už pracujú s utečencami ako sociálni koučovia, psychológovia, kultúrni mediátori, praktický a zábavný spôsob výučby týkajúci sa koučingu, ktorý môžu použiť na pomoc utečencom.

Koučingový prístup je veľmi inovatívna téma, ktorá sa používa v rôznych oblastiach, aby pomohla ľuďom naučiť sa, ako zvýšiť vlastné povedomie, zlepšiť sebadôveru pri prekonávaní rôznych prekážok a riešení výziev vo svojom živote a zvýšiť motiváciu. Existuje veľká potreba pre nový prístup v súvislosti s pomocou utečencom – taký, ktorý s odstupom času zohľadňuje zníženie zraniteľnosti, aktívne viac podporuje schopnosť utečencov pomáhať si pri riešení súčasných problémov súvisiacich s integráciou ako len jednoduchý koučing. 

Príručku koučingu v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť kliknutím na obálku. 

 

Miznúce deti - Pozičný dokument a Východisková analýza


Pozičný dokument vychádza z výskumu Ligy za ľudské práva, ktorý sme uskutočnili v období od septembra 2013 do septembra 2014 a zahŕňal výskum právnych predpisov, štatistických údajov, dostupných štúdií a analýz (tzv. desk-research), ako aj realizáciu a následnú analýzu rozhovorov (tzv. field-research). Výskum sme uskutočnili v rámci projektu Miznúce deti podporeného Nadáciou otvorenej spoločnosti. Pozičný dokument pozostáva zo zistení a odporúčaní, ako aj z východiskovej analýzy.

Ambíciou Pozičného dokumentu je „otvorenie Pandorinej skrinky“, vytiahnutie problému na povrch, vyvolanie záujmu o hľadanie riešení a rozprúdenie odbornej diskusie medzi zodpovednými. Okrem toho sme sa snažili zakomponovať do Pozičného dokumentu aj informácie, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia na prijatie opatrení (príklady dobrej praxe z iných krajín, úloha opatrovníka v ochrane bezpečnosti dieťaťa), a tiež informácie, ktoré môžu zodpovedným orgánom pomôcť lepšie pochopiť fenomén migrácie odlúčených detí prichádzajúcich do SR, a tak im lepšie porozumieť a vhodnejšie nastaviť systém starostlivosti a ochrany (profily detí prichádzajúcich zo Somálska a z Afganistanu).

Projekt Miznúce deti bol podporený sumou 36 000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Miznúce deti je Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Pozičný dokument v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť kliknutím na obálku. 

 

Presadzovanie práv obetí obchodovania s ľudmi na SlovenskuTáto publikácia vznikla ako súčasť projektu “Presadzovanie práv obetí obchodovania s ľuďmi v Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku, s dôrazom na právnu pomoc - Prístup zohľadňujúci ľudské práva” - Promotion of the Rights of Trafficked Persons in Bulgaria, Romania and Slovakia with Emphasis on Legal Support – A Human Rights-Based Approach”, ktorý sa realizoval v Holandsku, Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku a bol podporený z prostriedkov Európskej únie Prevencia a boj proti kriminalite (Prevention of and Fight against Crime – ISEC) partneri, HOME/2011/ISEC/AG/4000002581. Partnermi projektu boli: Netherlands Helsinki Committee (Holandsko), ANIMUS Association Foundation (Bulharsko), Ruse Catholic Organization “Caritas” (Bulharsko), The Human Rights League (Slovensko), ADPARE (Rumunsko) and Association Pro Refugiu (Rumunsko).

Dokument v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť kliknutím na obálku. 

 

Dieťa alebo dospelý? Ochrana práv cudzincov v konaniach o určenie veku a v konaniach o zaistení.Publikácia „Dieťa alebo dospelý? Ochrana práv cudzincov v konaniach o určenie veku a v konaniach o zaistení.“ je výstupom rovnomenného výskumného projektu, ktorý Liga za ľudské práva, o. z. realizovala v mesiacoch október 2012 až marec 2013 s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Výskum pozostával z analýzy právneho stavu, rozsiahleho terénneho výskumu, konzultácií s právnymi akademikmi a lekármi, ako aj z komparatívneho výskumu. Publikácia predstavuje analýzu súčasného právneho stavu a praxe, identifikáciu zistených nedostatkov a odporúčania na zlepšenie systému určovania veku cudzincov.

Dokument v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť kliknutím na obálku. 
 

Archív našich všetkých doterajších publikácií nájdete TU.